Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Driveto s.r.o.
se sídlem Liberecká 804/3, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 047 65 516
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37193, (dále jen „Společnost“)

pro přístup a užití webových stránek https://www.driveto.cz/

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při na využití služeb portálu driveto.cz (dále jen “Smlouva”) třetí osobou (dále jen „Uživatel“), která užívá Portál driveto.cz, zejména má prostřednictvím Portálu driveto.cz (jak je definován níže) zájem o koupi vozidla nabízeného smluvními partnery Společnosti (dále jen “Partner” a “Vozidlo”).
 2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Společnosti a Uživatele (dále jen “Smluvní strany“) při jejích vztazích souvisejících s užíváním portálu provozovaného (zejména, nikoli výlučně) na adrese (URL) http://www.driveto.cz/ (dále jen “Portál driveto.cz“) ze strany Uživatele.
 3. Společnost vyvíjí činnost k tomu, aby Uživatelé měli možnost prostřednictvím Portálu driveto.cz uzavírat s Partnery kupní smlouvy na Vozidla nabízená Partnery (tj. nikoli Společností) prostřednictvím Portálu driveto.cz (dále jen “Zprostředkovaná smlouva“).
 4. Uživatelem je podnikatel nebo spotřebitel.
 5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 6. Podnikatel je ten, kdo samostatně a soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto Obchodních podmínek se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 7. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze sjednat prostřednictvím Portálu driveto.cz, a to v souladu s příslušnou aktuální nabídkou služeb na Portálu driveto.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami. Uživatel bere na vědomí, že Společnost není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo Obchodní podmínky.
 8. Ustanovení Obchodních podmínek jsou neomezeně přístupné na internetových stránkách Společnosti na adrese https://www.driveto.cz/obchodni-podminky/ Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 9. Uživatel potvrzením poptávky vozidla na Portálu driveto.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami v účinném znění, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro každého Uživatele užívajícího Portál driveto.cz.

II. Použití Portálu driveto.cz

 1. Společnost na Portálu driveto.cz zpřístupňuje Uživatelům nabídku Vozidel Partnerů, a to včetně (i) ceny nabízených Vozidel, (ii) měsíčních splátek v rámci služby Operativní leasing.
 2. Přístup a používání Portálu driveto.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu driveto.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 3. Společnost není účastníkem smluvních vztahů mezi Partnerem a Uživatelem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Uživatel bere na vědomí, že údaje na Portálu driveto.cz mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby, a mají proto pouze informativní charakter. Nabídky Partnerů na Portálu driveto.cz nejsou nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z nabídek Partnerů na Portálu driveto.cz nevzniká Uživateli nárok na uzavření smlouvy.
 4. Společnost nezaručuje nepřerušený přístup na Portál driveto.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu driveto.cz. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu driveto.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu driveto.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu driveto.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele
 5. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál driveto.cz.
 6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou jeho neoprávněným zásahem do Portálu driveto.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu driveto.cz třetím osobám.
 7. Uživatel uplatňuje svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady vždy u Partnera.

III. Prodej Vozidla

 1. Společnost není prodejcem Vozidla a ve vztahu k Uživatelům ani nevystupuje jako prodejce Vozidla.
 2. V případě, že má Uživatel zájem o Vozidlo nabízené na Portálu driveto.cz, je oprávněn na Portálu driveto.cz provést online poptávku Vozidla.
 3. Na základě uskutečněné poptávky vozidla učiněné Uživatelem Společnost informuje příslušného Partnera o zájmu Uživatele o jím inzerované Vozidlo, přičemž Partner je povinen informovat Společnost o dostupnosti Vozidla.
 4. V případě, že Partner potvrdí dostupnost Vozidla, předá Společnost tomuto Partnerovi kontaktní údaje Uživatele, s čímž Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas, přičemž o této skutečnosti Společnost současně s předáním informací Partnerovi informuje Uživatele.
 5. Nebude-li Vozidlo, jenž si Uživatel prostřednictvím Portálu driveto.cz rezervoval dostupné, Společnost nabídne (zejména na základě žádosti Uživatele ) Uživateli jiná Vozidla nabízená Partnerem, o jehož Vozidlo projevil Uživatel zájem a/nebo podobná Vozidla nabízená jiným Partnerem dle požadavků Uživatele uvedených v jeho žádosti.
 6. Společnost zastupuje v rámci nastavení spolupráce mezi Společností a Partnerem Partnera ve věcech zpracování veškeré agendy jenž směřuje k úspěšnému dokončení prodeje vozidla Uživateli.
 7. Společnost je pověřena Partnerem mj. ke kompletaci všech potřebných dokumetnů, které jsou potřeba k předschválení financování vozidla.
 8. Společnost se zavazuje neposkytovat takto zaslané dokumenty Uživatelem jiné straně, než je poskytovatel financování k dané nabídce umístěné Partnerem na driveto.cz
 9. Případná koupě Vozidla ze strany Uživatele se neřídí těmito Obchodními podmínkami, ale výhradně ujednáním mezi Partnerem a Uživatelem.

IV. Odpovědnost za škodu

 1. Společnost neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně služeb na Portálu driveto.cz, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Portálu driveto.cz. Společnost zejména Uživateli nezaručuje, že:
 2. Portál driveto.cz bude dostupný nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu; a
 3. služby poskytované prostřednictvím Portálu driveto.cz budou poskytovány bez chyb.
 4. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Společnost neposkytuje ohledně poskytování služeb prostřednictvím Portálu driveto.cz žádné záruky, a že je proto poskytování služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb prostřednictvím Portálu driveto.cz.
 5. Společnost Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu driveto.cz, či jakékoli související služby.

V. Ochrana osobních a dalších údajů

 1. Společnost nezpracovává osobní údaje Uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 2. Odesláním poptávky uděluje Uživatel Společnosti jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen “ZoOÚ”) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Obchodních podmínek, za účelem identifikace Uživatele při užívání a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Společnost se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při potvrzení Rezervace a/nebo při potvrzení žádosti o testovací jízdu, v souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost Společnosti poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.
 3. Pokud Uživatel vyjádřil při souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Společnost v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 4. V souvislosti s užíváním Portálu driveto.cz jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ, osobní údaje jednotlivých Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatelů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ. Osobní údaje každého Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný Uživatel poskytne nebo zvolí, že je Společnost oprávněna je zjišťovat.
 5. Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem poskytování služeb a komunikace mezi Společností a Uživateli, mezi Společností a Partnery a mezi Partnery a Uživateli.
 6. Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Společnost. Společnost jako správce osobních údajů může zpřístupnit zpracovávané osobní údaje výhradně v souvislosti s provozem Portálu driveto.cz a poskytováním dalších služeb na Portálu driveto.cz.
 7. Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
 8. Osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zpravidla pouze na dobu nezbytnou pro statistické zpracování činnosti Uživatele při používání Portálu driveto.cz, nejdéle však po dobu 30 dnů přesahující dobu, po kterou daný subjekt údajů Uživatelem ve smyslu těchto podmínek užívá Portál driveto.cz. IP adresa Uživatele je uchovávána nejvýše na dobu nezbytnou pro vyhodnocení a zajištění zabezpečení Portálu driveto.cz a na něm poskytovaných Služeb. Osobní údaje subjektu, který přestane být Uživatelem (např. v důsledku zrušení účtu), jsou nejdéle po uplynutí výše uvedené lhůty trvale odstraněny. Společnost si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání služeb Společnosti za účelem zlepšení provozu Portálu driveto.cz a na něm poskytovaných služeb.
 9. Každý Uživatel má právo požádat Společnost, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Společnost oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Společnost o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Uživatele shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Společnost žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
 11. Osobní údaje zpracovávané Společností mohou být za podmínek uvedených v ZoOÚ předány třetí osobě, zejména Partnerovi, pokud s takovým předáním Uživatel nevyslovil nesouhlas. V případě, že Uživatel vysloví nesouhlas s předáním údajů Partnerovi, nemůže Společnost Uživateli poskytovat své služby a má právo další poskytování služeb Uživateli odmítnout.

VI. Autorská práva

 1. Společnost je vlastníkem Portálu driveto.cz.
 2. Portál driveto.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu driveto.cz.
 3. Obsah Portálu driveto.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Společnost předem souhlas.

VII. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou a Obchodními podmínkami musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím Portálu driveto.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.
 2. Uživatel-spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy, která dle povahy práv a povinností Společnosti a Uživatele představuje spotřebitelskou smlouvu ve smyslu ust. § 1810 občanského zákoníku, a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, a tato lhůta běží ode dne uzavření Smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné řešit spor on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
 4. Trvání Smlouvy se řídí podmínkami aktuální nabídky Společnosti uvedené na Portálu driveto.cz.
 5. Společnost a Uživatel prohlašují, že společně mají za to, že Obchodní podmínky bude potřebné v budoucnosti měnit. Z toho důvodu si Společnost a Uživatel sjednávají, že znění Obchodních podmínek může Společnost v souladu s ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, měnit či doplňovat. Taková změna či doplnění musí být Uživateli oznámena v písemné formě na emailovou adresu uvedenou v příslušné Smlouvě, a to zasláním nového znění Obchodních podmínek a/nebo zasláním interaktivního odkazu na nové znění Obchodních podmínek, a to s uvedením data účinnosti změn Obchodních podmínek. Pokud Uživatel nesouhlasí s jejich novým zněním, je oprávněn bez uvedení důvodu do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek příslušnou Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 2 (dva) měsíce a počíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi Uživateli. Důvodem výše popsané jednostranné změny může být změna osobních či majetkových poměrů Společnosti a další důležité důvody, které by měly za následek neočekávatelnou potřebu změny Obchodních podmínek. Společnost a Uživatel prohlašují, že při uzavření Smlouvy jim nejsou známy žádné okolnosti, které by byly příčinou vzniku potřeby Společnosti ke změně Obchodních podmínek.
 6. Změnou Obchodních podmínek nebo ukončením příslušné Smlouvy v důsledku výpovědi dle čl. X odst. 5 těchto Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozích znění Obchodních podmínek.
 7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 8. Kontaktní údaje Společnosti jsou uvedeny v záhlaví Obchodních podmínek.
 9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.10.2016 a jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo elektronicky na https://www.driveto.cz/obchodni-podminky/.