Všeobecné obchodní podmínky Driveto pronájmu pro smlouvy na dobu určitou

Driveto s.r.o.
se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8
identifikační číslo: 047 65 516
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37193,

Verze platná ode dne: 27. 8. 2020
Verze platná do dne: 18. 4. 2023

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností Driveto s.r.o.,se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 253299 jako poskytovatelem vozidla (dále jen „poskytovatel“) a právnickou nebo fyzickou osobou, jako podnikateli, nebo spotřebitelem, jako uživatelem vozidla (dále jen „klient“ a společně s poskytovatelem jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“).
 2. Účelem těchto Podmínek je vymezit rozsah práv a povinností Smluvních stran při poskytování služby podnájmu vozidla, jak je dále vymezeno, a dalších služeb dle těchto Podmínek.
 3. Předmětem nájmu vozidla je umožnit za úhradu klientovi dočasné užívání (nájem) dopravního prostředku, jako předmětu nájmu (dále jen „vozidlo“), a to ve formě nájmu se službami uvedenými ve Smlouvě a těchto Podmínkách.
 4. Klient je oprávněn užívat vozidlo pouze na území státu, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a havarijní pojištění dle podmínek Smlouvy a těchto Podmínek, resp. příslušných pojistných podmínek.
 5. Pro účely těchto Podmínek se „driver setem“ rozumí složka pro řidiče s uvedením příslušných kontaktů, postupů a informací k jednotlivým službám sjednaným dle Smlouvy a těchto Podmínek.
 6. Kde je v těchto Podmínkách uvedeno slovo „škoda“, myslí se tím též „újma“ podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

2. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami, není-li ve Smlouvě uvedeno jiné datum.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu nájmu v ní uvedenou. Doba nájmu počíná běžet dnem převzetí vozidla klientem, resp. dnem, kdy měl klient vozidlo převzít, avšak tak neučinil. Den převzetí vozidla je uveden v protokolu o předání a převzetí vozidla, v případě nepřevzetí pak den, v jaký měl klient vozidlo převzít. Předpokládaný termín začátku nájmu je uveden ve Smlouvě, poskytovatel je však oprávněn tento termín upřesnit nebo změnit podle aktuálního termínu dodání vozidla ze strany jeho prodejce.
 3. Smlouva obsahuje zejména označení poskytovatele a klienta, číslo Smlouvy, značku, typ, model a příslušenství vozidla, předpokládaný počet najetých kilometrů, rozsah sjednaných služeb, měsíční nájemné a jednotkovou cenu za více/méně najetých km.
 4. Pro zamezení všech pochybností Smluvní strany výslovně vylučují možnost, že by návrh na uzavření Smlouvy ve znění předloženém poskytovatelem mohl být klientem akceptován se změnami či odchylkami předloženými klientem. K akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy dojde na základě podpisu Smlouvy obsahující tyto Podmínky Smluvními stranami.

3. Služby poskytované poskytovatelem

 1. V rámci uzavřené Smlouvy, poskytuje poskytovatel klientovi následující služby, je-li tak ujednáno ve Smlouvě:
  • Pravidelný servis vozidla, jehož bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 5 Podmínek.
  • Pojištění vozidla –pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění vozidla, přičemž bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 8 a 9 Podmínek.
  • Výměna vozidla, jejíž bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 10 Podmínek.
  • Pneuservis, jehož bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 13 Podmínek.

4. Předání a převzetí vozidla

 1. Měsíční nájemné bude stanoveno poskytovatelem v kalkulaci, která obsahuje výčet jednotlivých služeb a poplatků. Poskytovatel objedná a předá vozidlo na základě uzavřené Smlouvy s Klientem, není-li dále stanoveno jinak.
 2. Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele postoupit Smlouvu (převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy) na třetí osobu. Učiní-li tak, bere klient na vědomí, že postoupení Smlouvy bude neplatné se všemi z toho plynoucími důsledky.
 3. Při předání vozidla bude poskytovatelem nebo třetí osobou určenou poskytovatelem podepsán předávací protokol.
 4. Klient je oprávněn vozidlo užívat, používat služby s nájmem spojené a je povinen platit měsíční nájemné od data předání vozidla klientovi, resp. od data, kdy měl vozidlo převzít, avšak tak neučinil.
 5. Předání vozidla, jeho příslušenství, výbavy a doplňků, jakož i související dokumentace se uskutečňuje prostřednictvím třetí osoby určené poskytovatelem, není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak. Pokud si vozidlo klient nepřevezme sám, třetí osoba pověřená k převzetí vozidla se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí, která je za tímto účelem vystavena ve prospěch této třetí osoby klientem.
 6. Klientem pověřená osoba před převzetím prokáže svou identitu a řidičské oprávnění. Klient nebo jím pověřená osoba je povinna před převzetím vozidla, jeho příslušenství, výbavy a doplňků, jakož i související dokumentace, si vozidlo prohlédnout. Před převzetím je klient nebo pověřená osoba povinen přezkoušet, zda vozidlo nemá technické nedostatky a vady a zda je plně použitelné. Při zjištění závad, které není možné ihned odstranit, není klient povinen vozidlo převzít. O této skutečnosti je klient povinen neprodleně informovat poskytovatele. V případě jakýchkoliv závad poskytovatel poté, co je o tom vyrozuměn, vynaloží veškeré úsilí k jejich odstranění. Předání a převzetí vozidla, jeho příslušenství, výbavy a doplňků, jakož i související dokumentace je potvrzeno podpisem předávacího protokolu v předloženém počtu vyhotovení.
 7. Převzetí vozidla, jeho příslušenství, výbavy a doplňků, jakož i související dokumentace osobou pověřenou klientem má stejné účinky, jako by jej převzal klient sám.
 8. Klientovi vzniká právo a povinnost převzít vozidlo do užívání, jakmile ho k převzetí vozidla poskytovatel vyzve a to v místě a čase určeném poskytovatelem.

5. Užívání, údržba a servis vozidla

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vozidlo přenechat klientovi k užívání, a to na základě souhlasu vlastníka vozidla.
 2. Klient nesmí vozidlo prodat, zastavit ani darovat či jiným způsobem zatížit. Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele ani umožnit užívat vozidlo třetím osobám (zapůjčit, pronajmout atd.). To neplatí v případě umožnění užívání vozidla zaměstnancům či členům statutárního orgánu klienta (pokud je klient právnická osoba) nebo osobám klientovi blízkým ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (pokud je klient fyzická osoba).
 3. Klient nese plnou odpovědnost za případné škody na vozidle vzniklé v souvislosti s užíváním vozidla třetí osobou.
 4. Pokud je klient právnická nebo fyzická osoba, která motorová vozidla pronajímá v rámci svého předmětu podnikání, může být vozidlo pronajímáno pouze s písemným souhlasem poskytovatele.
 5. Budou-li k vozidlu uplatňovat jakákoliv práva třetí osoby nebo pokud taková práva třetím osobám skutečně vzniknou, je klient povinen o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele.
 6. Dodatečné dovybavení, změny, vestavby a jakékoliv jiné úpravy vozidla může klient provést pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Klient souhlasí s tím, že jakékoliv úpravy vozidla provedené bez souhlasu poskytovatele vedoucí ke zvýšení hodnoty vozidla (pokud je nelze oddělit, aniž by se vozidlo znehodnotilo), přechází bez nároku na náhradu nákladů do majetku vlastníka vozidla.
 7. Klient je povinen uhradit poskytovateli výdaje vynaložené na uvedení vozidla do původního stavu bez ohledu na to, zda úpravou došlo ke zhodnocení vozidla či nikoli. V případě polepů umístěných vně i uvnitř vozidla je klient po skončení nájmu povinen poskytovateli uhradit v plné výši náklady spojené s jejich odstraněním, a to i tehdy, došlo-li k jejich nalepení se souhlasem poskytovatele.
 8. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí být na vozidlo nebo do vozidla umístěna jakákoliv reklama/konstrukce/nástavba/vestavba/doplňky a již odsouhlasené zásahy nelze bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele měnit. Náklady a rizika spojená s takovými zásahy nebo změnami nese klient. V případě nepovolených zásahů a změn musí klient uvést vozidlo na své náklady do původního stavu bezodkladně po výzvě poskytovatele. Pokud tak klient neučiní, je poskytovatel v případech podle předchozí věty oprávněn uvést vozidlo do původního stavu na náklady klienta a požadovat náhradu škody a vynaložených nákladů.
 9. Poskytovatel je oprávněn po předchozím oznámení vykonávat prohlídky vozidla. Klient je povinen poskytovat poskytovateli k tomu nezbytnou součinnost. Poskytovatel tak má právo v odůvodněných případech požádat o umožnění zkontrolovat stav a umístění vozidla a klient souhlasí se vstupem pracovníka pověřeného poskytovatelem do objektu, ve kterém je vozidlo umístěno, za účelem jeho kontroly.
 10. Klient je povinen zajistit, aby vozidlo bylo stále udržováno v dobrém stavu a splňovalo podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích stanovené právními předpisy. Klient je dále povinen dodržovat závazné pokyny a doporučení k péči o vozidlo stanovené výrobcem nebo prodejcem vozidla, řídit se informacemi uvedenými v provozní dokumentaci, jakož i případnými instrukcemi poskytovatele.
 11. Klient je povinen provádět průběžnou údržbu vozidla zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, kontrolu stavu oleje, chladící a brzdové kapaliny a tlaku v pneumatikách a v případě potřeby zajistit bezodkladně jejich výměnu či doplnění, resp. dohuštění pneumatik.
 12. Klient je povinen před každým použitím vozidla překontrolovat jeho technický stav. Zjištěné závady je povinen neprodleně odstranit sám (je-li to možné bez rizika poškození vozidla) nebo prostřednictvím autorizovaného servisu.
 13. Pokud z právního předpisu vyplývá povinnost podrobit vozidlo kontrole (např. technického stavu a emisí), je klient povinen vozidlo v souladu s touto povinností včas přistavit ke kontrole u osoby oprávněné provést kontrolu (např. stanice technické kontroly a stanice měření emisí) a bez zbytečného odkladu předat poskytovateli doklad o výsledku kontroly vystavený touto osobou. Náklady spojené s přistavením vozidla a provedením kontroly nese klient. V případě závad, které zjistí/vytkne kontrolující osoba a které brání vydání jejího kladného stanoviska ve vztahu ke stavu a provozu vozidla, budou tyto podle okolností co nejdříve odstraněny na náklady poskytovatele. Vzniknou-li takové závady v důsledku zanedbání povinností na straně klienta, budou náklady na jejich odstranění klientovi přeúčtovány.
 14. Klient je povinen provádět po celou dobu nájmu opravy a údržbu vozidla (servis) pouze v servisech autorizovaných výrobcem, resp. servisech určených poskytovatelem s tím, že za nedodržení této povinnosti povinností je poskytovatel oprávněn požadovat po klientovi uhrazení vzniklé škody na vozidle. Totéž platí pro opravu nebo výměnu poškozených pneumatik, jakož i pro nákup, výměnu a úschovu zimních/letních pneumatik nebo setů (pneumatiky a disky). V případě vadného provedení úkonu údržby nebo opravy je klient povinen neprodleně informovat poskytovatele. Totéž platí obdobně v případě koupě, výměny či úschovy pneumatik nebo sad (pneumatiky a disky).
 15. Klient je povinen dodržovat plán údržby (servisu) předepsaný výrobcem, který je součástí dokumentace k vozidlu. V případě nedodržení servisního intervalu má Poskytovatel právo udělit Klientovi pokutu ve výši 10 000 Kč. Zároveň je klient povinen nechat zaznamenat informaci o provedené předepsané kontrole vozidla do servisní knížky a/nebo do jiného systému výrobce vozidla evidujícího provedení servisního zásahu. V případě vadného provedení servisního zásahu je klient povinen okamžitě uplatnit záruku u autorizovaného servisu, který opravu prováděl, a požadovat okamžité odstranění vady. Zároveň o tom informuje poskytovatele. V případě, že klient nedodrží plán údržby pro předmětné vozidlo, promešká uplatnění vad v záruce, nezkontroluje záznam v servisní knížce apod., nese plnou odpovědnost za vzniklé škody a náklady.
 16. Klient má povinnost se v autorizovaném servisu prokázat servisní kartou, osvědčením o registraci vozidla (ORV) nebo dokladem totožnosti. Servisní kartu klient obdrží od poskytovatele. Klient je povinen chránit servisní kartu před ztrátou nebo zneužitím. Při ztrátě servisní karty má klient povinnost tuto skutečnost okamžitě oznámit poskytovateli.
 17. Do uvedené servisu vozidla, tj. servisu na základě uzavřené Smlouvy, se nezapočítávají zejména následující položky, které si klient hradí sám a nebo mu budou poskytovatelem účtovány:
  • oprava a výměna náhradních dílů poškozených při nehodě, v důsledku nedbalosti, neoprávněného používání nebo nedodržení návodů a doporučení výrobce vozidla (např. nedodržení plánu údržby, použití nevhodných pohonných hmot nebo nemrznoucí směsi, nedoplňování předepsané hladiny oleje a nemrznoucí směsi, promeškání záruky apod.); pokud jsou tyto položky kryty pojistkou, poskytovatel odečte klientovi od nákladů za opravu pojistné plnění vyplacené pojišťovnou,
  • při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany výrobce nebo servisu pro porušení povinnosti klienta,
  • náklady spojené se speciálními nátěry nebo nalepením firemních a rozpoznávacích označení,
  • náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným užíváním předmětného vozidla,
  • náklady spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání,
  • náklady na výměnu světlometů nebo skel, pokud tyto nehradí pojišťovna,
  • náklady na servis, za úkony prováděné dle předpisů výrobce vozidla nad rámec maximálního počtu kilometrů za dobu nájmu,
  • náklady na opravy dílů, které byly do vozidla nainstalovány dodatečně bez vědomí poskytovatele,
  • náklady na opravy prováděné nikoliv za běžné ceny nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost klienta,
  • náklady na odtahovou službu vzniklé v důsledku havárie, nedbalosti nebo neoprávněného užívání předmětného vozidla, pokud tyto nejsou kryty asistenční službou nebo pojišťovnou,
  • mytí a voskování exteriéru a úklid interiéru vozidla.
 18. Klient je oprávněn při údržbě nebo opravách vozidla v zahraničí požadovat jen nezbytné opravy závad znemožňujících pokračování v cestě nebo závad, jejichž neodstraněním by hrozilo zvětšení rozsahu škody na vozidle. Pokud při výskytu vozidla v zahraničí bude klient nucen využít servisních služeb pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti vozidla (netýká se předepsané pravidelné údržby vozidla, která musí být vždy prováděna v České republice), je povinen vyžádat si schválení poskytovatele pro osobu a servisní úkon, který má tato osoba poskytnout, zajistit úhradu servisního úkonu a vystavení účetního dokladu dle instrukce poskytovatele. Tento účetní doklad klient zašle poskytovateli ke kontrole, schválení a proplacení.
 19. Náklady na údržbu a opravy vozidla, které jsou vyvolány jiným než běžným opotřebením, nešetrným zacházením s vozidlem, užitím vozidla v rozporu s těmito Podmínkami, nedbalostí nebo zneužitím vozidla, nese vždy klient v celém rozsahu. Totéž platí pro náklady na odstranění poškození vozidla v rozsahu, ve kterém nejsou kryty pojištěním nebo poskytnutým pojistným plněním.
 20. V případě sporu o původu příčiny údržby nebo opravy vozidla a o tom, zda je proto povinen nést náklady a rizika s tím spojená poskytovatel nebo klient, bude pro obě Smluvní strany závazné stanovisko poskytovatelem určené autorizované osoby (značkového servisu) nebo posudek poskytovatelem určeného znalce. Náklady posouzení jdou k tíži té Smluvní strany, v jejíž neprospěch posouzení zcela nebo z větší části vyznělo, tj. nebylo správné. Nebude-li možné určit správnost stanoviska příslušné Smluvní strany, nesou Smluvní strany náklady na znalecký posudek poměrně.
 21. Náklady každodenní údržby, včetně mytí vozidla a čištění interiéru, náklady údržby a oprav částí, příslušenství, výbavy nebo doplňků nezahrnutých v investici, a proto nezahrnutých v měsíčním nájemném, jakož i náklady garážování a parkování vozidla a dále poplatky za užívání pozemních komunikací (např. dálniční známky, mýtné), pokud nejsou ve Smlouvě výslovně součástí měsíčního nájemného, nese vždy klient v celém rozsahu.
 22. Jakékoliv náklady spojené s poskytnutím služeb smluvních partnerů poskytovatele mimo jejich otevírací dobu na žádost klienta nese vždy klient v celém rozsahu.
 23. Poskytovatel neodpovídá za vlastnosti a fungování vozidla. Pokud vozidlo nemá klientem očekávané nebo osobou odlišnou od poskytovatele deklarované vlastnosti nebo nefunguje správně, klient není oprávněn ukončit Smlouvu nebo neplatit řádně a včas nájemné nebo neplnit řádně a včas jiné povinnosti vůči poskytovateli napravit.
 24. Pokud se stane zjevným, že skutečné náklady na údržbu vozidla výrazně přesahují předpokládané náklady na údržbu, které jsou zahrnuty do měsíčního nájemného, je poskytovatel oprávněn dočasně nebo trvale odebrat vozidlo klientovi a současně povinen poskytnout mu vozidlo stejné třídy, tj. stejného nebo srovnatelného typu vozidla a výbavy.

6. Další podmínky užívání vozidla

 1. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí být vozidlo použito pro žádné účely, žádným způsobem nebo v zemích, na které se nevztahuje havarijní pojištění vozidla nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V případě porušení tohoto ustanovení veškeré náklady související s provozem vozidla a vzniklou škodou hradí klient.
 2. Vozidlo musí být užíváno s péčí řádného hospodáře, pouze k účelu, pro který je určeno a vybaveno, a v souladu s pokyny výrobce vozidla, prodejce, pojistitele a poskytovatele stanovenými především v provozní dokumentaci.
 3. Při stání a opuštění vozidla musí být vždy aktivován bezpečnostní systém vozidla, použity všechny zabezpečovací prostředky, kterými je vozidlo vybaveno, a vozidlo musí být odstaveno tak, aby nebyly porušeny právní předpisy a bylo minimalizováno nebezpečí poškození, odcizení a nepříznivého vlivu přírodních sil (např. povodeň). Musí být dodrženy také případné další instrukce pojistitele a poskytovatele tak, aby byly splněny podmínky likvidnosti pojistné události ze strany pojistitele v případě odcizení vozidla.
 4. V opuštěném vozidle nesmí být ponechány klíče/startovací karta, doklady k vozidlu, odnímatelná navigace a odnímatelné prvky audio/video zařízení (např. panel autorádia) a tyto musí být bezpečně uloženy mimo vozidlo.
 5. V případě selhání počítadla ujetých kilometrů musí být bezodkladně kontaktován poskytovatel. Počet kilometrů najetých s nefunkčním počítadlem bude určen odhadem poskytovatele založeným na průměrném denním nájezdu kilometrů od převzetí vozidla, nejvýše však za poslední tři měsíce provozu vozidla před selháním počítadla, ledaže se poskytovatel s klientem dohodne jinak. Klient nesmí měnit údaje či jinak zasahovat do počítače ujetých kilometrů.
 6. Nesmí být překračována přepravní kapacita a nosnost vozidla a vozidlo nesmí být užíváno k rychlostním zkouškám, závodům, testovacím jízdám (škola smyku, testovací polygony, jízdy v extrémních podmínkách apod.), výuce v autoškole nebo převozu nebezpečných nebo škodlivých látek a materiálů.
 7. Klient souhlasí s tím, že na vyžádání poskytne poskytovateli stav ujetých kilometrů na palubním počítači vozidla. Dojde-li k překročení najetých kilometrů dohodnutých ve Smlouvě směrem nahoru, podléhají všechny skutečně najeté kilometry nad sjednaný nájezd za více kilometry, který je uveden ve Smlouvě. Poplatkem za více kilometry, který je uveden ve Smlouvě, budou násobeny kilometry nad sjednaný nájezd.
 8. Nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, vozidlo nesmí být používáno k placené přepravě osob nebo zboží.
 9. Klient je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli, která osoba je pověřena řízením vozidla, a bezodkladně jej informovat o změnách ve vztahu k osobě pověřené řízením vozidla.
 10. Rizika a odpovědnost spojené s držením a užíváním vozidla nese klient. Klient nese náklady na zhotovení nových klíčů/startovací karty od vozidla a nové dokumentace k vozidlu v případě jejich ztráty, zničení nebo odcizení.
 11. Zadržení, odnětí, zabrání nebo jakékoli jiné omezení dispozice s vozidlem policií, orgány veřejné správy, specializovanými podnikateli nebo obdobnými institucemi nezbavuje klienta povinnosti platit řádně a včas měsíční nájemné a plnit jiné své povinnosti vůči poskytovateli. Klient je v takových případech povinen bezodkladně informovat poskytovatele. Klient odpovídá poskytovateli za škodu, nemá právo ukončit Smlouvu a nevznikají mu vůči poskytovateli žádné nároky.
 12. Klient hradí veškeré pokuty udělené (vyměřené) policií a jinými orgány státní správy a samosprávy za řízení a provozování vozidla, nebo i v souvislosti s tím, v rozporu s příslušnými předpisy, stejně tak i jinými orgány oprávněnými k udělování sankcí mimo území ČR. Klient je rovněž povinen hradit i náklady spojené s technickými zásahy uvedených orgánů, resp. jimi pověřenými třetími osobami (např. náklady za odtah vozidla). Uvedené se týká rovněž udělených pokut a vzniku nákladů za technické zásahy mimo území ČR, nejsou-li kryty v rámci asistenční služby nebo pojistného. Tato povinnost klienta uhradit pokutu a náklady za technický zásah platí i tehdy, pokud by dle zákona toto byl povinen hradit vlastník či provozovatel vozidla.
 13. Klient je povinen ihned oznámit poskytovateli poškození nebo ztrátu jakékoliv části dokumentace k vozidlu, klíčů od vozidla, servisní knížky, technického průkazu, dálkového ovládání, registrační značky (RZ) atd. Poskytovatel zajistí výměnu nebo dodání výše uvedených předmětů na náklady klienta, ledaže je předmětná ztráta hrazena v rámci pojistného.
 14. Klient je povinen vozidlo v odůvodněných případech na základě výzvy poskytovatele a/nebo výrobce na vlastní náklad přistavit ve stanovenou dobu na určené místo za účelem jeho kontroly.
 15. Klient hradí veškeré náklady na spotřebu pohonných hmot a provozních kapalin.

7. Nájemné, jeho změny a platební podmínky

 1. Výše a složení splátky nájemného za nájem vozidla klientem je sjednaná Smluvními stranami a stanovena v příslušné Smlouvě. Splátky, není-li uvedeno jinak, jsou rovnoměrné. Výše první splátky se poměrně stanoví v závislosti na počtu kalendářních dní ode dne předání vozu do konce prvého měsíce. Obdobně se upraví poslední splátka v závislosti na počtu dní od počátku kalendářního měsíce, v němž došlo k ukončení Smlouvy. Není-li uvedeno jinak, je splatnost faktur a jiných výzev k úhradě dlužných částek 14 dní od data vystavení nebo výzvy.
 2. Klient je povinen platit po sjednanou dobu nájmu všechny splátky včas a v dohodnuté výši a poukazovat platby na účet poskytovatele uvedený ve Smlouvě nebo daňovém dokladu (faktuře).
 3. Povinnost platit dohodnuté splátky vzniká klientovi dnem převzetí vozidla, resp. dnem, kdy měl klient vozidlo převzít, avšak tak neučinil, do nájmu a trvá po celou sjednanou dobu nájmu, popř. dobu užívání vozidla klientem.
 4. Kromě sjednaného měsíčního nájemného je poskytovatel oprávněn účtovat klientovi poplatky za služby vykonávané na žádost klienta nad rámec sjednaný ve Smlouvě, jakož i náklady s tím související. Výše poplatků se liší a bude poskytovatelem vypočtena v závislosti na charakteru a rozsahu služeb poskytovaných v jednotlivých případech.
 5. Není-li dohodnut jiný způsob placení, je klient povinen platit veškeré částky na základě faktur poskytovatele bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet poskytovatele uvedený na faktuře. Datum, kdy poskytovatel obdrží platbu na svůj účet, je považováno za datum, kdy byla částka klientem uhrazena.
 6. Není-li písemně dohodnuto jinak, klient není oprávněn zadržovat nebo odkládat plnění svých splatných dluhů vůči poskytovateli, provádět jakékoliv srážky, odpočty či vyrovnání při jejich plnění či provádět jednostranné započtení proti pohledávkám poskytovatele.
 7. Splátka nájemného je hrazena včetně daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena v souladu s platnou a účinnou zákonnou úpravou.
 8. Změnit výši nájemného je poskytovatel oprávněn provést jednostranně v těchto případech:
  • Pokud poskytovatel schválí žádost klienta o další příslušenství, vybavení nebo doplňky k vozidlu a jejich případnou instalaci do vozidla a uhradí pořizovací cenu těchto předmětů a náklady jejich instalace. Poskytovatel o pořizovací cenu těchto předmětů včetně případných nákladů na jejich instalaci navýší kalkulovanou investovanou hodnotu a vypočte nové měsíční nájemné.
  • Kdy rozdíl mezi předpokládaným a skutečným počtem ujetých kilometrů za kalendářní čtvrtletí přesáhne hodnotu čtvrtletního počtu kilometrů uvedeného ve Smlouvě.
  • Změny předpokládané ceny vozidla do doby předání.
  • Dojde-li v průběhu trvání Smlouvy ke změnám týkajícím se zejména zákonného pojištění nebo pokud jsou zavedeny nové druhy povinného pojištění spojené s vlastnictvím nebo provozem vozidla.
  • Pokud česká koruna během trvání Smlouvy přestane být zákonným platidlem na území ČR.
  • Pokud se změní výše daní a poplatků spojených s vlastnictvím nebo provozem vozidla nebo budou zavedeny nové daně a poplatky.
  • Pokud pojistitel změní pro poskytovatele výši pojistného na havarijní pojištění vozidel nebo povinného ručení.
  • Pokud dojde ke změně předmětu podnikání klienta, na základě které by mohlo být dosud poskytnuté vozidlo užíváno také k placené přepravě osob nebo zboží.
  • Pokud budou zjištěny a doloženy systematické abnormality v užívání vozidla, které způsobují nebo mohou způsobit předčasné nebo zvýšené opotřebení vozidla nebo jeho poškození a nutnost údržby, opravy nebo výměny jeho částí nebo pneumatik.
 9. Měsíční nájemné v nové výši je klientovi účtováno vždy od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po rekalkulaci.
 10. Nová výše měsíčního nájemného stanovená poskytovatelem na základě rekalkulace je pro klienta závazná a klient je povinen uhradit poskytovateli měsíční nájemné v nové výši poté, co mu bude nová výše nájemného oznámena.

8. Pojištění vozidla při odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

 1. V nájmu je obsaženo i pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Pojištění bude vždy zajištěno poskytovatelem jako vlastníkem vozidla prostřednictvím pojistitele dle svého výběru. Poskytovatel je oprávněn změnit pojistitele vozidla nebo s ním sjednat změnu všeobecných pojistných podmínek a smluvních podmínek. O tom poskytovatel vyrozumí klienta.
 2. Klient je povinen v případě pojistné události bezodkladně nahlásit poskytovateli prostřednictvím kontaktů a způsobem stanoveným v driver setu předpokládaný rozsah škody a okolnosti pojistné události, a v případech stanovených právními předpisy též policii, každou pojistnou událost a postupovat podle jeho pokynů, dále také pojistiteli vozidla.
 3. Pokud je v souvislosti s provozem vozidla způsobena újma, která není kryta pojištěním nebo poskytnutým pojistným plněním, a z toho plynoucí nároky budou uplatněny u poskytovatele jako u vlastníka vozidla, je klient povinen bezodkladně od vyrozumění poskytovatele řádně uspokojit ty, kdo takové nároky u poskytovatele uplatnili. Pokud klient tyto nároky neuspokojí bez zbytečného odkladu, co mu budou poskytovatelem oznámeny, je poskytovatel oprávněn uspokojit je i bez souhlasu klienta nebo proti jeho vůli sám a má vůči klientovi nárok na náhradu toho, co plnil na uspokojení těchto nároků a souvisejících nákladů.
 4. Klient nesmí toto pojištění uzavírat, učiní-li tak přesto a poskytovatel se to dozví, je klient povinen na výzvu poskytovatele takovou pojistnou smlouvu s pojistitelem okamžitě zrušit, přičemž veškeré náklady s tím spojené (již uhrazené pojistné apod.), jdou k tíži pouze klientovi.
 5. Klient je povinen plnit povinnosti uložené pojištěnému dle zák. č. 168/1999 Sb., a podle těchto Podmínek a smluvních pojistných podmínek zákonného pojištění stanovených příslušným pojistitelem, se kterými je klient povinen se seznámit a které budou poskytovatelem klientovi poskytnuty.
 6. Veškeré škody, které nejsou kryty nebo jsou kryty jen částečně sjednaným zákonným pojištěním, hradí v plné výši klient. Klient odpovídá za veškeré škody vzniklé užíváním vozidla v zemích, na které se nevztahuje územní platnost pojistné smlouvy zákonného pojištění.
 7. Při odstraňování následků pojistné události je klient povinen konzultovat veškeré postupy s poskytovatelem a řídit se jeho pokyny. Poruší-li klient tuto povinnost, odpovídá poskytovateli za veškeré škody, které následkem takového jednání vzniknou.
 8. Pokud dojde k pojistné události, je klient povinen učinit opatření, aby škoda, vzniklá s touto události nebo v souvislosti s ní, se již nezvětšovala. Klient je však povinen prokázat odůvodněnost takových opatření a uchovat poškozené části vozidla do doby jejich prohlídky zástupcem pojišťovny. Povinnost klient k úhradě nájemného v plné výši není vznikem pojistné události dotčena.
 9. Klient je povinen plnit své povinnosti podle těchto Podmínek a smluvních pojistných podmínek stanovených příslušným pojistitelem. Klient je povinen v době opuštění zajistit vozidlo proti odcizení jeho uzamčením a dalším mechanickým zabezpečovacím zařízením (např. uzamčením řadící páky), je-li jím vybaveno.
 10. V případě pojistné události je klient povinen na základě pokynů poskytovatele, resp. pojišťovny zajistit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu přistavení vozidla k opravě.
 11. V případě poškození vozidla, které bude odstraněno opravou, je klient povinen uhradit poskytovateli rozdíl mezi náklady vynaloženými poskytovatelem na opravu poškození, včetně nákladů vynaložených na činnosti související s opravou poškození, a obdrženým pojistným plněním a dále částku odpovídající sjednané spoluúčasti. Klient je povinen uhradit poskytovateli v plné výši náklady vynaložené poskytovatelem na opravu poškození vozidla v případě, že opravu poškození vozidla jakož i provedení činností souvisejících s opravou poškození vozidla podle pojistitele nelze řešit jako pojistnou událost nebo je sice lze řešit jako pojistnou událost, ale není poskytnuto pojistné plnění.
 12. Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení vozidla a jeho vybavení, které nejsou kryty podmínkami příslušné pojistné smlouvy, odpovídá klient poskytovateli objektivně, tzn. bez ohledu na míru jeho zavinění, avšak nikoliv při zavinění poskytovatele.
 13. Klient je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost při vyřizování pojistné události, v opačném případě odpovídá za vzniklou škodu, resp. nevyplácení (krácení) pojistného plnění.
 14. V případě pojistné události je povinen klient zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nezbytné k zajištění pojistného plnění a poskytnou poskytovateli veškerou součinnost při jejím řešení, včetně doložení všech potřebných dokumentů k úspěšné likvidaci pojistné události.
 15. Výše uvedená ustanovení v tomto článku se obdobně aplikují i pro případ pojistné události v rámci havarijního pojištění.

9. Havarijní pojištění

 1. V nájmu je obsaženo i pojištění vozidla pro případ poškození, zničení a odcizení (dále jen „havarijní pojištění“), které uzavírá s pojistitelem poskytovatel. Územní platnost havarijního pojištění včetně výše spoluúčasti klient na každé pojistné události je stanovena v pojistných podmínkách. Klient odpovídá za veškeré škody vzniklé užíváním vozidla v zemích, na které se nevztahuje územní platnost pojistné smlouvy. Veškeré náklady spojené s havarijním pojištěním (pojistné atd.) hradí poskytovatel a jsou zahrnuty do nájemného za užívání vozidla, není-li dohodnuto jinak.
 2. Škody, které nejsou kryty zcela nebo vůbec dle pojistných podmínek havarijního pojištění a popřípadě dalších předpisů pojišťovny, uhradí klient v plné výši.
 3. Klient nese veškeré náklady za opravu vozidla (náklady na uvedení vozidla do původního stavu) v případě, kdy by pojistné plnění poskytnuté pojistitelem bylo nižší, než činí tyto náklady, nebo dokonce nebylo poskytnuto žádné.
 4. Podmínky výluk havarijního pojištění, tj. situací, na které se havarijní pojištění nevztahuje, obsahují příslušné pojistné podmínky havarijního pojištění, které jsou poskytovatelem klientovi poskytnuty při uzavírání Smlouvy.
 5. Klient bere na vědomí, že pojistné plnění může být ze strany pojistitele sníženo nebo úplně odepřeno zejména:
  • V případě porušení povinnosti klient bez zbytečného odkladu nahlásit pojistnou událost poskytovateli (popř. dle pokynů přímo pojistiteli), když tímto opožděným nahlášením došlo ke zvýšení rozsahu škody.
  • Jestliže klient nebo jím pověřená osoba nepravdivě nebo neúplně uvede podstatné skutečnosti, týkající se vzniku nároků na pojistné plnění nebo jeho výši.
  • Pokud v době škodní události řídila vozidlo osoba pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebo např. léky s vyznačeným zákazem řízení motorového vozidla).
  • Jestliže řidič vozidla hrubě porušil dopravní předpisy.
  • Pokud došlo k poškození nebo zničení vozidla v příčinné souvislosti s jeho technickým stavem.
 6. Veškeré škody, které nejsou kryty nebo jsou kryty jen částečně havarijním pojištěním, hradí v plné výši klient. Klient odpovídá za veškeré škody vzniklé užíváním vozidla v zemích, na které se nevztahuje územní platnost pojistné smlouvy havarijního pojištění.

10. Pneuservis

 1. Pokud je sjednáno ve Smlouvě, je v ceně nájmu obsažena sada letních a zimních pneumatik, výměna nových pneumatik za opotřebené v důsledku jejich běžného užívání, sezónní výměna pneumatik a skladování letních a zimních pneumatik.
 2. Realizaci výměny pneumatik je oprávněn klient provést pouze v autorizovaných servisech výrobce vozidla a dále pouze u smluvních partnerů poskytovatele.
 3. V naléhavých případech může klient provést servisní zásah i v jiných pneuservisech, avšak vždy se souhlasem poskytovatele.
 4. Klient je povinen dodržovat výměnu pneumatik v souladu s právními předpisy a pokyny poskytovatele.
 5. Klient smí užívat pouze na pneumatiky a disky, jejichž rozměr a typ byl pro dané vozidlo schválen dle dokumentace k vozidlu. V případě, že klient tato ujednání nedodrží, je povinen uhradit poskytovateli vzniklé náklady a škody dle vyúčtování zaslané poskytovatelem klientovi.
 6. Nepoužívanou sadu pneumatik klient uskladní v pneuservisu (servisní místo), který je smluvním partnerem poskytovatele, nebo po dohodě s poskytovatelem si jejich uskladnění zajistí sám klient.
 7. V případech řádného nebo mimořádného ukončení Smlouvy je klient povinen předat poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od skončení Smlouvy, dokument opravňující poskytovatele k převzetí skladovaných pneumatik z pneuservisu (servisního místa) a/nebo odevzdat poskytovateli pneumatiky v případě, je-li skladování pneumatik zajištěno klientem. Náklady související s pozdním odevzdáním a skladováním pneumatik po datu skončení Smlouvy budou účtovány klientovi.

11. Asistenční služby

 1. V rámci Smlouvy je klient oprávněn sjednat si s poskytovatelem asistenční službu, kdy poskytovatel garantuje na základě specifikace uvedené ve Smlouvě zajištění asistenční služby v ČR, popřípadě ve všech zemích Evropy. Rozsah pokrytí asistenční služby mimo území ČR a její podmínky sdělí poskytovatel klientovi v rámci uzavření Smlouvy, resp. před jejím uzavřením. Prostřednictvím této služby je možné krýt náklady spojené s nutnými opravami vozidla, odtažením do servisu, ubytováním, náhradní dopravou apod.
 2. Náklady nad rámec finančních limitů garantovaných pro tuto službu budou přefakturovány klientovi v rámci měsíční přefakturace nákladů.
 3. V případě využití této služby je klient povinen postupovat dle instrukcí uvedených v informačních materiálech k této službě nebo v driver setu.
 4. Klient má povinnost se při čerpání této služby prokázat servisní kartou, osvědčením o registraci vozidla (ORV) nebo dokladem totožnosti osoby. V případě nepředložení výše uvedených dokladů je klient povinen uhradit náklady spojené s touto službou sám.

12. Vrácení vozidla

 1. Klient nese riziko poškození a ztráty vozidla až do okamžiku řádného předání vozidla poskytovateli. Klient je povinen v případě zániku Smlouvy výpovědí ze strany poskytovatele, odstoupením od smlouvy nebo dohodou Smluvních stran podle těchto Podmínek vrátit poskytovateli vozidlo ke dni zániku Smlouvy, není-li poskytovatelem stanoven jiný den, a to bez poškození a ve stavu v jakém bylo předáno klientovi s přihlédnutím k běžnému (obvyklému) opotřebení. Klient je vždy povinen vrátit vozidlo v místě a čase určeném poskytovatelem.
 2. Poskytovatel převezme vozidlo ve stavu, v jakém bylo vozidlo klientovi předáno, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení dle najetých kilometrů.
 3. Klient je povinen současně s vrácením vozidla předat poskytovateli veškeré klíče a doklady k vozidlu (zejména ORV/OTP, servisní knížku, driver set, zelenou kartu, doklad o vyskladnění pneumatik).
 4. Klient je povinen vrátit vozidlo umyté s vyčištěným interiérem. Neumyté vozidlo je poskytovatel oprávněn odmítnout převzít, resp. umýt na náklady klienta. Poskytovatel je před tím, než převezme vozidlo zpět, oprávněn zkontrolovat, zda vozidlo bylo vráceno bez poškození a ve stavu v jakém bylo předáno klientovi s přihlédnutím k běžnému (obvyklému) opotřebení. Stav vozidla včetně stavu km na tachometru bude zaznamenán v protokolu o převzetí vozidla. Platí, že osoba předávající (vracející) vozidlo poskytovateli je k tomu klientem v plném rozsahu pověřena (jde-li o zaměstnance klienta), resp. zmocněna (jde-li o třetí osobu) a že svým podpisem protokolu o převzetí vozidla zároveň jménem klient potvrzuje zjištěná poškození a/nebo opotřebení vozidla nad rámec běžného opotřebení, která snižují hodnotu vozidla.
 5. Poskytovatel provede kontrolu stavu vozidla. Závady, které klient neodstranil a které nebyly opraveny, je poskytovatel oprávněn nechat na náklady klienta opravit. Dále bude poskytovatelem posouzeno opotřebení vozidla nad rámec obvyklého opotřebení a odhadnuty náklady na uvedení vozidla do stavu odpovídajícího obvyklému opotřebení. Poskytovatel je oprávněn požadovat po klientovi úhradu nákladů dle tohoto bodu v rámci závěrečného finančního vyúčtování. Klient je povinen uhradit tyto opravy do data splatnosti stanoveného poskytovatelem.
 6. Klient se zavazuje snížení hodnoty vozidla (nad rámec běžného opotřebení) zaznamenané v předávacím protokolu poskytovateli na základě vystavené faktury (daňového dokladu) uhradit. Smluvní strany sjednávají, že když bude klient fakturu z jakéhokoliv důvodu písemně rozporovat, je poskytovatel oprávněn zadat vyčíslení snížení hodnoty vozidla v důsledku poškození a/nebo nadměrného opotřebení (tj. opotřebení nad rámec běžného opotřebení) znalci. Závěry znalce jsou pro Smluvní strany závazné a znalcem vyčíslené snížení hodnoty vozidla bude podkladem pro příp. zvýšení (dofakturaci) či snížení (částečné dobropisování) původně požadované částky. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku nese Smluvní strana, jejíž stanovisko nebylo správné, tj. k jejíž tíží zcela nebo zčásti vyznělo posouzení. Nebude-li možné určit správnost stanoviska, nesou Smluvní strany náklady na znalecký posudek poměrně.
 7. Pokud klient nevrátí vozidlo včas dle pokynů poskytovatele nebo těchto Podmínek, poskytovatel má právo zajistit a odebrat vozidlo klientovi bez předchozího oznámení a na náklady klienta, a to i proti jeho vůli. Ostatní práva poskytovatele na náhradu škody a ostatní finanční plnění tím nejsou dotčena.
 8. Jsou-li zároveň s odebraným vozidlem zajištěny věci nikoli nepatrné hodnoty, které nelze považovat za součást či příslušenství vozidla, zajistí poskytovatel jejich protokolární převzetí do úschovy. Poskytovatel klienta informuje o místě úschovy, kde si klient může uvedené věci převzít a zajistit na jeho žádost vydání těchto věcí. Nepřevezme-li si klient tyto věci do 30 dnů po odebrání vozidla, považují se takové věci za tzv. věci opuštěné a platí, že jejich vlastník nemá zájem podržet si jejich vlastnictví. Poskytovatel má právo na náhradu nákladů v souvislosti se skladováním takových věcí.

13. Ukončení Smlouvy

 1. Předčasné ukončení Smlouvy pro případ totální škody nebo odcizení
  • Při úplném zničení vozidla (totální havárie) končí Smlouva dnem, v němž poskytovatel obdržel potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o úplném zničení vozidla, nedohodnou-li se Smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak. V případě, že klient užívá náhradní vozidlo, je povinen náhradní vozidlo vrátit na základě pokynů poskytovatele.
  • V případě prokázaného odcizení vozidla končí Smlouva dnem, v němž bylo poskytovateli doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání určité osoby, odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě (neznámý pachatel), nedohodnou-li se Smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak. Uvedené platí vždy pouze v případě, že nebylo vozidlo nalezeno a vráceno klientovi.
  • Pojistné plnění v případě trvalého vyřazení vozidla z provozu náleží v plném rozsahu vlastníkovi vozidla.
  • Došlo-li k totální škodě na vozidle, je klient povinen po dohodě s poskytovatelem co nejdříve zajistit bezpečné uložení havarovaného vozidla u autorizovaného servisu a oznámit poskytovateli místo uložení vozidla. Za bezpečné uložení se pro účely tohoto ustanovení rozumí taková forma uložení vozidla, která zabraňuje dalšímu poškození vozidla, vč. poškození povětrnostními podmínkami a živelnými událostmi, průmyslovými haváriemi, vandalismem, rozkradením částí vozidla nebo krádeží vozidla. V případě porušení této povinnosti odpovídá klient poskytovateli objektivně za vzniklou škodu a související náklady (např. odtah, uložení atp.), nejsou-li hrazeny v rámci pojištění vozidla.
  • Poskytovatel je oprávněn požadovat po klientovi zaplacení všech škod a nároků (např. parkovné, odtah vraku, apod.), pokud nejsou kryty pojistným plněním, a vznikly v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy z důvodu trvalého vyřazení vozidla z provozu, a to i v době či v případě, kdy pojistitel nevyplatil pojistné plnění nebo nerozhodl o výplatě pojistného plnění a ceně využitelných zbytků vozidla.
  • V případě zániku Smlouvy z důvodu totální škody nebo odcizení je klient povinen zaplatit poskytovateli zejména:
   • dlužné splátky do doby předčasného zániku Smlouvy,
   • ostatní dlužné částky, např. za čerpané služby a odebrané zboží, smluvní pokuty, úrok z prodlení, výdaje vynaložené poskytovatelem v souvislosti se zajištěním vozidla nebo vymáháním splatných pohledávek apod.,
   • pojistitelem strženou spoluúčast na pojistné události a dále případné nelikvidní položky stanovené pojistitelem.
 2. Předčasné ukončení Smlouvy výpovědí odstoupením
  • Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v následujících případech:
   • došlo k přemístění sídla nebo trvalého bydliště klienta mimo území ČR,
   • klient má nebo získá omezenou svéprávnost,
   • klient neplní nebo přestane plnit povinnosti podle pojistné smlouvy, podmínky zabezpečení vozidla proti odcizení,
   • bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 30 dnů.
   V případech uvedených pod písm. a) až d) zaniká Smlouva dnem doručení písemné výpovědi klientovi, resp. dnem uvedeným v písemné výpovědi nebo uplynutím výpovědní lhůty. V případě elektronického doručování nastávají účinky doručení výpovědi dnem odeslání výpovědi na e-mail uvedený pro komunikaci ve Smlouvě.
  • Poskytovatel má možnost vzít výpověď Smlouvy zpět, a to do dne vrácení vozidla poskytovateli.
  • Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu jakéhokoliv podstatného nebo opakovaného porušení povinnosti, která je uvedena v těchto Podmínkách, zejména však:
   • pokud je klient v prodlení delším než 15 dnů s úhradou splátky nájemného nebo jeho části, resp. jakékoliv jiné pohledávky vzniklé poskytovateli vůči klientovi v souvislosti nebo na základě Smlouvy, kterou klient poskytovateli neuhradil,
   • pokud klient užívá vozidlo v rozporu s účelem užívání dohodnutým ve Smlouvě a těchto Podmínkách, v důsledku čehož poskytovateli vznikla škoda nebo mu hrozí škoda, popř. může dojít k předčasnému opotřebení či poškození vozidla,
   • pokud bylo vůči klientovi vydáno usnesení o úpadku nebo došlo k zamítnutí insolvenčního řízení pro nedostatek majetku klienta,
   • pokud klient na základě výzvy poskytovatele nepřevezme nebo neodevzdá vozidlo ve stanovené lhůtě,
   V těchto případech zaniká Smlouva dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy klientovi. V případě odstoupení poskytovatele od Smlouvy poskytovatel nevrací klientovi nájemné uhrazené do odstoupení. V případě elektronického doručování nastávají účinky doručení odstoupení dnem odeslání odstoupení na e-mail uvedený pro komunikaci ve Smlouvě.
  • Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy před převzetím vozidla klientem, pokud klient nepřevezme vozidlo včas nebo v dodatečné lhůtě stanovené poskytovatelem.
  • Pokud klient nepřevezme vozidlo ani v náhradním termínu k převzetí vozidla stanoveném poskytovatelem, je klient povinen zaplatit poskytovateli (i) smluvní pokutu ve výši stanovenou v části „smluvní pokuty a náhrada škody“ těchto Podmínek, a (ii) veškeré škody, a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. Za škodu jsou považovány zejména personální a další náklady poskytovatele spojené s objednáním a přípravou vozidla na předání, náklady spojené se zrušením a další kompenzace či sankce, které je poskytovatele povinen zaplatit třetím osobám na základě smluv uzavřených za účelem naplnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
  • Pokud dodavatel vozidla poskytovateli oznámí, že dodání požadovaného vozidla není možné, je každá Smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Žádná Smluvní strana v takovém případě nemá vůči druhé Smluvní straně nárok na náhradu škody, sankci nebo jinou kompenzaci. V takovém případě je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta.
  • Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy před převzetím vozidla klientem, pokud se majetkové poměry klienta výrazně zhorší nebo pokud vyjdou najevo takové skutečnosti týkající se klienta, které při uzavírání Smlouvy poskytovateli nebyly známy a za kterých by poskytovatel Smlouvu neuzavřel.
 3. Předčasné ukončení Smlouvy na základě dohody poskytovatele a klienta
  • Smlouvu je možné dohodou Smluvních stran předčasně ukončit.
  • Pokud má klient zájem o předčasné ukončení Smlouvy dohodou, je povinen zaslat poskytovateli písemnou žádost.
  • Poplatek za předčasné ukončení Smlouvy dohodou na žádost klienta činí 50 000 Kč a je splatný do 14 dnů od ukončení Smlouvy dohodou na základě faktury.
 4. Společná ujednání
  • Nevrátí-li klient vozidlo k poslednímu dni trvání Smlouvy, má poskytovatel nárok na poplatek za užívání vozidla ve výši 2/30 měsíční splátky nájemného za každý den užívání vozidla za dobu ode dne, kdy měl klient vozidlo vrátit do dne skutečného předání vozidla poskytovateli, přičemž poplatek bude na příslušné faktuře označen jako nájemné.

14. Závěrečné finanční vyúčtování

 1. K datu ukončení Smlouvy provede poskytovatel za podmínek stanovených v těchto Podmínkách závěrečné finanční vyúčtování vzájemných závazků a pohledávek obou Smluvních stran.
 2. V případě ukončení Smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat po klientovi uhradit:
  • veškeré neuhrazené splátky nájemného,
  • náklady spojené s odebráním, přepravou, skladováním, oceněním, dalším prodejem vozidla nebo jeho částí,
  • příslušenství všech pohledávek jakožto i jiné oprávněné náhrady škod či pohledávky spojené s ukončením Smlouvy,
  • náklady za vymáhání dlužných částek a/nebo dokladů k vozidlu soudní i mimosoudní cestou,
  • náklady za opravu vozidla včetně případného převozu (odtahu) do opravny, je-li vrácené či odebrané vozidlo poškozené nebo v technickém stavu, který neodpovídá běžnému opotřebení, pokud již nejsou hrazeny v rámci sjednaného pojištění,
  • náklady za opravu vozidla uhrazené poskytovatelem za klienta, který vozidlo předal k opravě, ale opravu neuhradil a opravna uplatnila zadržovací právo k vozidlu, a náklady za převoz (odtah) vozidla z opravny do sídla poskytovatele,
  • náklady za vystavení duplikátů (náhradních) dokladů k vozidlu a klíčů i se zámky od uzamykatelných částí vozidla a spínací skříňky vozidla, pokud tyto doklady a klíče nebudou klientem vráceny zároveň s vozidlem, stejně jako veškerých dalších dokumentů a podkladů předaných klientovi poskytovatelem a klientem nevrácených zpět poskytovateli,
  • náklady za zajištění klientem neprovedené technické kontroly vozidla vč. kontroly emise spalin,
  • náklady za vypracování znaleckého posudku (cena obvyklá, výše poškození, opotřebení apod.),
  • další náklady a výdaje spojené s předčasným ukončením Smlouvy,
  • náhradu škody,
  • smluvní pokuty a úroky z prodlení dle těchto Podmínek,
  • platbu za překročení nájezdu sjednaného rozsahu km,
  • jakékoliv jiné do té doby splatné a neuhrazené peněžité závazky, vč. jejich příslušenství.
 3. Závěrečné finanční vyúčtování vyhotoví poskytovatel ihned poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky zahrnované do vyúčtování dle těchto Podmínek.
 4. Klient je povinen zaplatit poskytovateli vyčíslené pohledávky ve lhůtě stanovené v závěrečném finančním vyúčtování, případně na daňovém dokladu.
 5. V případě úmrtí klienta, který je fyzickou osobou, Smlouva končí ke dni, ve kterém bylo poskytovateli prokazatelně a písemně oznámeno, že klient zemřel, ledaže se poskytovatel dohodne s jeho zřejmým (pravděpodobným) dědicem (jedním z dědiců) na převzetí práv a závazků ze Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy z důvodu úmrtí klienta, musí být předmětné vozidlo vráceno poskytovateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení Smlouvy, v opačném případě je poskytovatel oprávněn přistoupit k odebrání vozidla. Poskytovatel je současně oprávněn požadovat po dědicích klient veškeré pohledávky, které může poskytovatel požadovat v rámci závěrečného finančního vyrovnání po Klientovi dle těchto Podmínek.

15. Smluvní pokuty a náhrada škody

 1. Jestliže klient nepřevezme vozidlo dle těchto Podmínek a Smlouvy, je poskytovatel oprávněn vůči klientovi uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč s DPH za každý den prodlení.
 2. Poruší-li klient povinnost přistavit na základě výzvy poskytovatele vozidlo nebo ho vrátit včas v případě výpovědi Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, uzavření dohody o předčasném ukončení Smlouvy nebo jiným způsobem, je poskytovatel oprávněn vůči klientovi uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč s DPH za každý započatý den prodlení do dne, dokud vozidlo nebude poskytovateli navráceno, a to i v případě, bylo-li vozidlo v držení třetí osoby.
 3. V případě, že klient nevrátí v souladu s těmito Podmínkami společně s vrácením (odevzdáním) vozidla veškeré klíče a doklady k vozidlu (zejména ORV/OTP, servisní knížku, zelenou kartu), je poskytovatel oprávněn uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč s DPH, přičemž tento nárok není dotčen poskytovatelovým uplatněním náhrady nákladů vůči klientovi za zhotovení nevrácených duplikátů klíčků, resp. za provedení výměny zámků a/nebo za vyhotovení jiných dokladů nebo dokumentů od vozidla, které byly poskytovatelem klientovi předány, ale nebyly mu klientem vráceny.
 4. Není-li měsíční nájemné nebo jiný peněžitý dluh klienta uhrazen řádně a včas, je poskytovatel oprávněn požadovat po klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Poskytovatel má právo požadovat vedle smluvní pokuty rovněž náhradu škody způsobenou prodlením klienta se splněním dluhu. Poskytovatel je dále oprávněn přeúčtovat klientovi jakékoli účelně vynaložené náklady vzniklé využitím třetích stran (inkasní agentury, právní zástupci) pro vymožení dlužných částek od klient, resp. s vymáháním splnění povinností klienta.
 5. Poskytovatel má vždy vůči klientovi, vedle smluvní pokuty rovněž právo na náhradu škody v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Uhrazením smluvní pokuty tak není dotčen nárok na náhradu škody poskytovatele vůči klientovi.
 6. Klient je povinen nahradit poskytovateli veškerou škodu, která mu vznikla v důsledku neplnění, resp. porušení, povinností klienta dle Smlouvy a těchto Podmínek.
 7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné dnem, kdy výzva k jejich úhradě byla předána orgánu, který má povinnost ji doručit, není-li ve výzvě nebo v těchto Podmínkách uvedeno jinak.
 8. Poskytovatel je oprávněn klientovi účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč s DPH za náklady spojené s každou písemnou, elektronickou nebo telefonickou upomínkou související s řádným plněním povinnosti klienta dle Smlouvy a těchto Podmínek.
 9. Poskytovatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk klienta, či jiné osoby v souvislosti s případnou nemožností dočasně či trvale užívat vozidla.
 10. V případě, že poskytovatel od Smlouvy odstoupí z důvodu jakéhokoliv podstatného nebo opakovaného porušení povinnosti, která je uvedena v těchto Podmínkách, má vůči klientovi nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč s DPH.

16. Osobní údaje

 1. Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů klientů, kteří jsou fyzickými osobami, a dalších subjektů údajů.
 2. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů klientů poskytovatelem jsou obsaženy v dokumentu „Pravidla nakládání s osobními údaji Driveto s.r.o.“, který je k dispozici na webových stránkách poskytovatele.

17. Změny údajů a doručování

 1. Klient je povinen ohlásit poskytovateli změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu jména, obchodní firmy, sídla, místa podnikání, pobytu, e-mailové adresy (byla-li ve Smlouvě uvedena pro komunikaci s klientem), bankovního spojení atd., bez zbytečného odkladu a další skutečnosti, které by mohly mít zásadní dopad na uzavřený nájemní vztah, ihned poté, kdy tyto skutečnosti nastaly.
 2. Poskytovatel a klient se dohodli, že za den doručení jakékoliv písemnosti (výpověď, odstoupení, daňový doklad, výzva atd.) klientovi se považuje den, kdy klient takovou písemnost převzal, nebo kdy byla na adrese klienta (sídlo, místo podnikání, bydliště, místo, kde se zdržuje) převzata pro klienta třetí osobou, i když se klient o tomto převzetí písemnosti nedozvěděl, nebo na základě domněnky doby dojití podle § 573 občanského zákoníku podle toho, který z okamžiků nastane dříve.
 3. Podle těchto Podmínek se za doručenou písemnost považuje i případ, kdy se klientovi písemnost na jeho poslední poskytovateli oznámenou adresu nepodařilo doručit, jakož i v případě kdy klient odmítl písemnost převzít.
 4. Veškeré písemnosti určené poskytovateli a klientovi budou zasílány na adresu sídla poskytovatele, resp. na adresu klienta uvedenou ve Smlouvě.
 5. Smluvní strany se dohodly na tom, že komunikace mezi nimi může být vedena i prostřednictvím elektronické pošty, tj. e-mailů uvedených ve Smlouvě nebo datové schránky. V takovém případě se považuje písemnost odeslaná prostřednictvím e-mailu za doručenou druhé Smluvní straně dnem jejího odeslání. V případě komunikace klient s poskytovatelem prostřednictvím e-mailu a při pochybnostech poskytovatele o totožnosti klienta má poskytovatel právo žádat klienta o prokázání totožnosti, resp. jeho ověření jiným způsobem (např. telefonicky, prostřednictvím písemné zásilky).
 6. Pokud se klient rozhodne využívat komunikaci s poskytovatelem elektronickou formou pro veškeré hmotněprávní jednání klienta (např. výpověď nebo odstoupení od Smlouvy, uplatnění nároku vůči poskytovateli atd.), je klient povinen vlastnoručně podepsat příslušný dokument a přiložit ho jako přílohu v rámci odesílaného e-mailu, přičemž v opačném případě poskytovatel není povinen akceptovat takové jednání ze strany klienta a přikládat mu jakéhokoliv významu a právních účinků.
 7. Klient je povinen na veškeré korespondenci týkající se Smlouvy uvádět její číslo.

18. Závěrečná ustanovení

 1. Klient se zavazuje, že bude poskytovatele včas informovat o tom, že je na jeho majetek veden výkon rozhodnutí nebo konkurzní či vyrovnávací řízení nebo že hrozí nebezpečí, že takovýto návrh bude podán. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
 2. Je-li klient podnikatel, vylučují tímto Smluvní strany aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
 3. Smluvní strany se dohodly na tom, že se prodlužuje promlčecí doba veškerých práv (včetně případných práv na náhradu škody či smluvní pokuty) vzniklých poskytovateli ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní, jakož i z dříve uzavřených závazkových vztahů mezi klientem a poskytovatelem, na dobu deseti let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí doba počne, resp. počala, poprvé běžet, a to za předpokladu, že klientem je podnikatel. Toto prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá případným odstoupením od Smlouvy, resp. výpovědí Smlouvy, nebo zánikem či ukončením smluvního vztahu z jiného titulu.
 4. K řešení jakýchkoliv sporů nebo k uplatňování jakýchkoliv vzájemných práv a nároků mezi poskytovatelem a klientem jsou příslušné soudy České republiky, a to obecný soud poskytovatele podle jeho sídla, nestanoví-li zákon (občanský soudní řád) jinak, s tím, že se tyto spory nebo uplatňování práv a nároků řídí výlučně zákony a právními předpisy České republiky.
 5. Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn k mimosoudnímu řešení případných sporů ze Smlouvy vzniklých prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 6. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn prověřovat skutečnosti týkající se jeho právní subjektivity, právních a vlastnických poměrů a ekonomické bonity.
 7. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran formou písemných dodatků. Veškeré úpravy učiněné do Smlouvy musí být jednotlivě podepsány oběma Smluvními stranami, jinak se považují za neplatné a nebude k nim přihlíženo.
 8. Má-li poskytovatel s klientem uzavřeny dvě či více smluv, je poskytovatel oprávněn jakoukoliv došlou platbu od klienta nebo ve prospěch klienta použít na úhradu jakýchkoliv splatných závazků (dluhů) klienta. Použití pravidla obsaženého v ust. § 1933 odst. 1 občanského zákoníku o započtení plnění dlužníka na upomenutý závazek Smluvní strany vylučují.
 9. Na vztah mezi poskytovatelem a klientem založený Smlouvou se nevztahují ustanovení § 2321 a násl. občanského zákoníku (zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku) a ani ustanovení § 2316 a násl. občanského zákoníku (zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých).
 10. Podmínky jsou platné a účinné podpisem Smlouvy oběma Smluvními stranami.
 11. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn v průběhu smluvního vztahu postoupit jakoukoliv svou pohledávku za klientem třetí osobě, stejně tak je poskytovatel oprávněn postoupit Smlouvu na třetí osobu a přijetím těchto Podmínek dává klient poskytovateli k tomuto souhlas.
 12. Klient výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a zavazuje se plnit své povinnosti ze Smlouvy i tehdy, stane-li se pro něj plnění v důsledku změny okolností obtížnějším, bez ohledu na to, o jak podstatnou změnu se bude jednat.
 13. Veškeré nároky poskytovatele vyplývající ze Smlouvy a těchto Podmínek se i po ukončení platnosti Smlouvy nadále řídí podle Smlouvy a těchto Podmínek a nejsou ukončením předmětné Smlouvy dotčeny.
 14. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a těchto Podmínek i vztahy v nich neupravené se řídí výlučně českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
 15. Poskytovatel je oprávněn Podmínky kdykoliv změnit. O takové změně informuje Poskytovatel Klienta e-mailem nejméně 15 dnů před účinností změny. Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu s výpovědní lhůtou 30 dnů do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna Podmínek oznámena.
 16. Klient prohlašuje, že si výše uvedené Podmínky přečetl, všemu v nich rozumí a souhlasí s nimi.
 17. V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a Smlouvy, má ustanovení Smlouvy přednost.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné od 27. 8. 2020 do 18. 4. 2023.

1 000 Kč sleva pro vás

Zavřít