Všeobecné obchodní podmínky Driveto flexibilního operativního leasingu

Driveto s.r.o.
se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8
identifikační číslo: 047 65 516
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37193,

Verze platná ode dne: 27. 8. 2020
Verze platná do dne: 18. 4. 2023

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky flexibilního operativního leasingu (dále jen "Podmínky") jsou nedílnou součástí smlouvy o podnájmu (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi společností Driveto s.r.o., se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha, IČO: 04765516, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253299, jako poskytovatelem služby pronájmu vozidla (operativního leasingu) (dále jen "Poskytovatel") a uživatelem služby pronájmu vozidla (operativního leasingu) (dále jen "Klient", Klient společně s Poskytovatelem jako "Smluvní strany" nebo jednotlivě jako "Smluvní strana").
 2. Účelem těchto Podmínek je vymezit rozsah práv a povinností Smluvních stran při poskytování služby pronájmu vozidla, jak je dále vymezeno, a dalších služeb dle těchto Podmínek.
 3. Předmětem pronájmu vozidla je umožnit za úhradu Klientovi dočasné užívání (podnájem) dopravního prostředku, jako předmětu podnájmu (dále jen "vozidlo"), a to ve formě pronájmu se službami uvedenými ve Smlouvě a těchto Podmínkách.
 4. Klient je oprávněn užívat vozidlo pouze na území státu, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, (uvedeno na "zelené kartě", tj. dokumentu, kterým se prokazuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), a havarijní pojištění dle podmínek Smlouvy a těchto Podmínek, resp. příslušných pojistných podmínek.
 5. Pro účely těchto Podmínek se "driver setem" rozumí složka pro řidiče s uvedením příslušných kontaktů, postupů a informací k jednotlivým službám sjednaným dle Smlouvy a těchto Podmínek.
 6. Kde je v těchto Podmínkách uvedeno slovo "škoda", myslí se tím též "újma" podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen "Občanský zákoník").

2. Uzavření smlouvy

 1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami, není-li ve Smlouvě uvedeno jiné datum.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Doba podnájmu počíná běžet dnem převzetí vozidla klientem, resp. dnem, kdy měl klient vozidlo převzít, avšak tak neučinil. Den převzetí vozidla je uveden v protokolu o předání a převzetí vozidla. V případě, že nedojde k převzetí vozidla v předem domluveném termínu, je Poskytovatel oprávněný aktivovat smlouvu k původně domluvenému datu převzetí vozidla.
 3. Smlouva obsahuje zejména označení Poskytovatele a Klienta, číslo smlouvy, značku, typ, model a příslušenství vozidla, předpokládaný měsíční počet najetých kilometrů, rozsah sjednaných služeb, startovací poplatek, měsíční nájemné a jednotkovou cenu za kilometry najeté nad rámec předpokládaného měsíčního počtu najetých kilometrů.
 4. Pro zamezení všech pochybností Smluvní strany výslovně vylučují možnost, že by návrh na uzavření Smlouvy ve znění předloženém poskytovatelem mohl být Klientem akceptován se změnami či odchylkami předloženými Klientem. K akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy dojde na základě podpisu Smlouvy obsahující tyto Podmínky Smluvními stranami.

3. Služby poskytované poskytovatelem

 1. V rámci uzavřené Smlouvy, poskytuje poskytovatel Klientovi tzv. full service package (kompletní balíček služeb související s užíváním vozidla), který obsahuje následující služby:
  • Pravidelný servis vozidla v rozsahu předepsaném výrobcem (garanční servis).
  • Pojištění vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění vozidla, přičemž bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 8 a 9 Podmínek.
  • Výměna vozidla, jejíž bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 10 Podmínek.
  • Pneuservis, jehož bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 13 Podmínek.

4. Smlouva o předání a převzetí vozidla

 1. Měsíční nájemné je uvedeno ve Smlouvě, která obsahuje výčet jednotlivých služeb a poplatků. Poskytovatel předá vozidlo na základě uzavřené Smlouvy s Klientem, není-li dále stanoveno jinak. Startovací poplatek za poradenské a ostatní služby poskytované Poskytovatelem Klientovi v souvislosti s uzavřením Smlouvy, uvedený ve Smlouvě, bude Klientem Poskytovateli uhrazen před začátkem pronájmu na základě zvláštní faktury. Smlouva nabývá účinnosti dnem připsání platby startovacího poplatku v plné výši na bankovní účet Poskytovatele, případně dnem jeho úhrady Poskytovateli v hotovosti.
 2. Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit Smlouvu (převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy) na třetí osobu. Učiní-li tak bez uvedeného souhlasu, bere klient na vědomí, že postoupení Smlouvy bude neplatné se všemi z toho plynoucími důsledky.
 3. Při předání vozidla Klientovi bude Poskytovatelem nebo třetí osobou určenou Poskytovatelem a Klientem podepsán předávací protokol.
 4. Klient je oprávněn vozidlo užívat, používat služby s tím spojené a je povinen platit nájemné od data předání vozidla Klientovi, resp. od data, kdy měl vozidlo převzít, avšak z důvodů na straně Klienta tak neučinil.
 5. Předání vozidla, jeho příslušenství, výbavy a doplňků, jakož i související dokumentace se uskutečňuje prostřednictvím třetí osoby určené Poskytovatelem, není-li s Poskytovatelem dohodnuto jinak. Pokud si vozidlo Klient nepřevezme sám, je povinen poskytovateli předem písemně oznámit (i e-mailem) osobu pověřenou k převzetí vozidla (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a následně potvrdit převzetí vozidla, jakož i případné změny v tomto pověření. Třetí osoba pověřená k převzetí vozidla se musí prokázat plnou mocí, která je za tímto účelem vystavena ve prospěch této třetí osoby Klientem.
 6. Klient odpovídá za to, že pověřená osoba před převzetím prokáže svou identitu a řidičské oprávnění. Klient nebo jím pověřená osoba je povinna před převzetím vozidla, jeho příslušenství, výbavy a doplňků, jakož i související dokumentace, si vozidlo prohlédnout. Před převzetím je Klient povinen přezkoušet, zda vozidlo nemá technické nedostatky a vady a zda je plně použitelné. Při zjištění závad, které není možné ihned odstranit, není Klient povinen vozidlo převzít. O této skutečnosti je Klient povinen neprodleně informovat Poskytovatele. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí Poskytovatel poté, co je o tom vyrozuměn, vynaloží veškeré úsilí k jejich odstranění. Předání a převzetí vozidla, jeho příslušenství, výbavy a doplňků, jakož i související dokumentace je potvrzeno podpisem předávacího protokolu.
 7. Převzetí vozidla, jeho příslušenství, výbavy a doplňků, jakož i související dokumentace osobou pověřenou Klientem má stejné účinky, jako by je převzal Klient sám.
 8. Klientovi vzniká právo a povinnost převzít vozidlo do užívání včas, jakmile ho k převzetí vozidla poskytovatel vyzve, nebude-li dohodnuto jinak, a to v místě převzetí určeném Poskytovatelem.

5. Nakládání, údržba a servis vozidla

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vozidlo přenechat Klientovi k užívání, a to na základě souhlasu vlastníka vozidla.
 2. Klient nesmí vozidlo prodat, zastavit, darovat či jiným způsobem právně nebo fakticky zatížit. Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit užívat vozidlo třetím osobám (zapůjčit, pronajmout atd.). To neplatí v případě umožnění užívání vozidla osobám Klientovi blízkým (osoby blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) nebo zaměstnancům či členům statutárního orgánu Klienta.
 3. Klient nese plnou odpovědnost za případné škody na vozidle vzniklé v souvislosti s užíváním vozidla třetí osobou.
 4. Budou-li k vozidlu uplatňovat jakákoliv práva třetí osoby nebo pokud taková práva třetím osobám skutečně vzniknou, je Klient povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele.
 5. Dodatečné dovybavení, změny, vestavby a jakékoliv jiné úpravy (např. reklama/konstrukce/nástavba) vozidla může Klient provést pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Klient souhlasí s tím, že jakékoliv takové úpravy vozidla provedené vedoucí ke zvýšení hodnoty vozidla (pokud je nelze oddělit, aniž by se vozidlo znehodnotilo), přechází bez nároku na náhradu nákladů do vlastnictví vlastníka vozidla. V případě jakýchkoliv úpravy vozidla provedené provedených bez souhlasu Poskytovatele je Poskytovatel oprávněn odstranit na náklady Klienta a požadovat náhradu škody a vynaložených nákladů.
 6. Klient je povinen uhradit Poskytovateli výdaje vynaložené na uvedení vozidla do původního stavu bez ohledu na to, zda úpravou dle čl. 5.6 došlo ke zhodnocení vozidla či nikoli. V případě polepů umístěných vně i uvnitř vozidla je Klient po skončení nájmu povinen Poskytovateli uhradit v plné výši náklady spojené s jejich odstraněním, a to i tehdy, došlo-li k jejich nalepení se souhlasem poskytovatele.
 7. Poskytovatel je oprávněn po předchozím oznámení vykonávat prohlídky vozidla. Klient je povinen poskytovat Poskytovateli k tomu nezbytnou součinnost, zejména přistavit vozidlo do místa určeného Poskytovatelem bez nároku na úhradu souvisejících nákladů. Poskytovatel má právo kdykoliv požádat o umožnění zkontrolovat stav a umístění vozidla a Klient souhlasí se vstupem pracovníka pověřeného poskytovatelem do objektu, ve kterém je vozidlo umístěno, za účelem jeho kontroly.
 8. Klient je povinen zajistit, aby vozidlo bylo stále udržováno v dobrém stavu a splňovalo podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích stanovené právními předpisy. Klient je dále povinen dodržovat závazné pokyny a doporučení k péči o vozidlo stanovené výrobcem nebo prodejcem vozidla (např. návod k obsluze, servisní knížka), řídit se informacemi uvedenými v provozní dokumentaci, jakož i případnými instrukcemi Poskytovatele.
 9. Klient je povinen provádět průběžnou údržbu vozidla zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, kontrolu stavu oleje, chladící a brzdové kapaliny a tlaku v pneumatikách a v případě potřeby zajistit bezodkladně jejich výměnu či doplnění, resp. dohuštění pneumatik.
 10. Klient je povinen před každým použitím vozidla překontrolovat jeho technický stav. Zjištěné závady je povinen neprodleně odstranit sám nebo prostřednictvím autorizovaného servisu.
 11. Pokud z právního předpisu vyplývá povinnost podrobit vozidlo kontrole (např. technického stavu a emisí), je Klient povinen vozidlo v souladu s touto povinností včas přistavit ke kontrole u osoby oprávněné provést kontrolu určené Poskytovatelem a bez zbytečného odkladu předat Poskytovateli doklad o výsledku kontroly vystavený touto osobou. Náklady spojené s přistavením vozidla a provedením kontroly jsou zahrnuty v nájemném. V případě závad, které zjistí/vytkne kontrolující osoba a které brání vydání jejího kladného stanoviska ve vztahu ke stavu a provozu vozidla, budou tyto podle okolností co nejdříve odstraněny na náklady Poskytovatele. Vzniknou-li vícenáklady z důvodu zanedbání povinností na straně Klienta, je Klient povinen vícenáklady Poskytovateli uhradit.
 12. Klient je povinen provádět po celou dobu nájmu opravy a údržbu vozidla) pouze v servisech autorizovaných výrobcem a určených Poskytovatelem s tím, že při nedodržení této povinnosti povinností je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi uhrazení vzniklé škody na vozidle. Totéž platí pro opravu nebo výměnu poškozených pneumatik, jakož i pro nákup, výměnu a úschovu zimních/letních pneumatik nebo setů (pneumatiky a disky). V případě vadného provedení úkonu údržby nebo opravy je Klient povinen neprodleně informovat Poskytovatele. Totéž platí obdobně v případě koupě, výměny či úschovy pneumatik nebo sad (pneumatiky a disky).
 13. Klient je povinen dodržovat plán údržby (servisu) předepsaný výrobcem, který je součástí dokumentace k vozidlu. V případě nedodržení servisního intervalu má Poskytovatel právo udělit Klientovi pokutu ve výši 10 000 Kč. Zároveň je klient povinen nechat zaznamenat informaci o provedené předepsané kontrole vozidla do servisní knížky a/nebo do jiného systému evidujícího provedení servisního zásahu. V případě vadného provedení servisního zásahu je Klient povinen okamžitě uplatnit záruku u servisu, který opravu prováděl, a požadovat okamžité odstranění vady. Zároveň o tom informuje Poskytovatele. V případě, že Klient nedodrží plán údržby vozidla, nereklamuje záruční vadu, nezkontroluje záznam v servisní knížce apod., nese plnou odpovědnost za Poskytovateli vzniklé škody a náklady.
 14. Klient má povinnost se v servisu prokázat servisní kartou, osvědčením o registraci vozidla (ORV) nebo dokladem totožnosti. Do výše uvedené servisu vozidla, který je součástí nájemného dle Smlouvy, se nezapočítávají zejména následující položky, které si Klient hradí sám nebo mu budou Poskytovatelem účtovány:
  • oprava a výměna náhradních dílů poškozených při nehodě v důsledku nedbalosti, z důvodu neoprávněného používání nebo nedodržení návodů a doporučení výrobce (např. nedodržení plánu údržby, použití nevhodných pohonných hmot nebo nemrznoucí směsi, nedoplňování předepsané hladiny oleje a nemrznoucí směsi, promeškání záruky apod.); pokud jsou tyto položky kryty pojistkou, poskytovatel odečte klientovi od nákladů za opravu pojistné plnění vyplacené pojišťovnou,
  • při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany výrobce nebo dovozce pro porušení povinnosti Klienta,
  • náklady spojené se speciálními nátěry nebo nalepením firemních a rozpoznávacích označení,
  • náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním předmětného vozidla,
  • náklady spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání,
  • náklady na výměnu světlometů nebo skel, pokud tyto nehradí pojišťovna,
  • náklady na servis, za úkony prováděné dle předpisů výrobce nad rámec maximálního počtu kilometrů za dobu nájmu,
  • náklady na opravy dílů, které byly do vozu nainstalovány dodatečně bez vědomí Poskytovatele,
  • náklady na opravy prováděné mimo běžnou pracovní dobu servisu na žádost Klienta a jakékoliv související příplatky,
  • náklady na odtahovou službu vzniklé v důsledku havárie, nedbalosti nebo neoprávněného používání vozidla, pokud tyto nejsou kryty asistenční službou nebo pojišťovnou,
  • mytí a voskování exteriéru a úklid interiéru.
 15. Klient je oprávněn při údržbě nebo opravách vozidla v zahraničí požadovat jen nezbytné opravy závad znemožňujících pokračování v cestě nebo závad, jejichž neodstraněním by hrozilo zvětšení rozsahu škody na vozidle. Pokud při provozování vozidla v zahraničí bude Klient nucen využít servisních služeb pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti vozidla (netýká se předepsané pravidelné údržby vozidla, která musí být vždy prováděna v České republice), je povinen vyžádat si telefonické schválení Poskytovatele pro osobu a servisní úkon, který má tato osoba poskytnout, zajistit úhradu servisního úkonu a vystavení účetního dokladu dle instrukce Poskytovatele. Tento účetní doklad Klient zašle Poskytovateli ke kontrole, schválení a proplacení.
 16. Klient je povinen v mimořádných a odůvodněných případech (např. svolávací akce výrobce vozidla) přistavit na své náklady vozidlo na Poskytovatelem určené místo v čase určeném Poskytovatelem.
 17. Náklady na údržbu a opravy vozidla, které jsou vyvolány jiným než běžným opotřebením, nešetrným zacházením s vozidlem, užitím vozidla v rozporu s těmito Podmínkami, nedbalostí nebo zneužitím vozidla, nese vždy Klient v celém rozsahu. Totéž platí pro náklady na odstranění poškození vozidla v rozsahu, ve kterém nejsou kryty pojištěním nebo poskytnutým pojistným plněním.
 18. V případě sporu o původu příčiny údržby nebo opravy vozidla a o tom, zda je proto povinen nést náklady a rizika s tím spojená Poskytovatel nebo Klient, bude pro obě Smluvní strany závazné stanovisko Poskytovatelem určené autorizované osoby (značkového servisu) nebo posudek Poskytovatelem určeného znalce. Náklady posouzení jdou k tíži té Smluvní strany, v jejíž neprospěch posouzení zcela nebo z větší části vyznělo, tj. nebylo správné. Nebude-li možné určit správnost stanoviska příslušné Smluvní strany, nesou Smluvní strany náklady na znalecký posudek rovným dílem.
 19. Náklady každodenní údržby, včetně mytí vozidla a čištění interiéru, náklady údržby a oprav částí, příslušenství, výbavy nebo doplňků nezahrnutých v investici, a proto nezahrnutých v měsíčním nájemném, jakož i náklady garážování a parkování vozidla a dále poplatky za užívání pozemních komunikací (např. dálniční známky, mýtné), pokud nejsou součástí měsíčního nájemného, nese vždy klient v celém rozsahu.
 20. Jakékoliv náklady spojené s poskytnutím služeb smluvních partnerů poskytovatele mimo jejich otevírací dobu na žádost klienta nese vždy klient v celém rozsahu.
 21. Poskytovatel neodpovídá za vlastnosti a fungování vozidla. Odpovědnost leží na výrobci, dovozci nebo prodejci vozidla a jeho smluvní a servisní síti. Pokud vozidlo nemá Klientem očekávané nebo osobou odlišnou od Poskytovatele deklarované vlastnosti, Klient není oprávněn ukončit Smlouvu nebo neplatit řádně a včas nájemné nebo neplnit řádně a včas jiné povinnosti vůči Poskytovateli. Poskytovatel v takových případech vynaloží veškerou snahu a využije veškerých svých možností a smluvních vztahů ve vyjednávání s dodavatelem a/nebo vlastníkem vozidla za účelem zajistit mobilitu Klienta a vyjednat uspokojivé řešení.
 22. Pokud se stane zjevným, že skutečné náklady na údržbu vozidla výrazně přesahují předpokládané náklady na údržbu, které jsou zahrnuty do měsíčního nájemného, je Poskytovatel oprávněn dočasně nebo trvale odebrat vozidlo klientovi a současně povinen poskytnout mu vozidlo stejné třídy, tj. stejného nebo srovnatelného typu vozidla a výbavy.

6. Další podmínky užívání vozidla

 1. Vozidlo musí být užíváno s péčí řádného hospodáře, pouze k účelu, pro který je určeno a vybaveno, a v souladu s pokyny výrobce vozidla, prodejce, pojistitele a Poskytovatele stanovenými především v provozní dokumentaci.
 2. Při stání a opuštění vozidla musí být vždy aktivován bezpečnostní systém vozidla, použity všechny zabezpečovací prostředky, kterými je vozidlo vybaveno, a vozidlo musí být odstaveno tak, aby nebyly porušeny právní předpisy a bylo minimalizováno nebezpečí poškození, odcizení a nepříznivého vlivu přírodních sil (např. povodeň). Musí být dodrženy také případné další instrukce pojistitele a Poskytovatele tak, aby byly splněny podmínky likvidnosti pojistné události ze strany pojistitele v případě odcizení vozidla či vloupání do vozidla.
 3. V opuštěném vozidle nesmí být ponechány klíče/startovací karta, doklady k vozidlu, odnímatelná navigace a odnímatelné prvky audio/video zařízení (např. panel autorádia) a tyto musí být bezpečně uloženy mimo vozidlo.
 4. V případě selhání počítadla ujetých kilometrů je Klient povinen bezodkladně kontaktovat Poskytovatele. Počet kilometrů najetých s nefunkčním počítadlem bude určen odhadem Poskytovatele založeným na průměrném denním nájezdu kilometrů od převzetí vozidla, nejvýše však za poslední tři měsíce provozu vozidla před selháním počítadla, ledaže se Poskytovatel s Klientem dohodne jinak. Klient nesmí měnit údaje či jinak zasahovat do počítače ujetých kilometrů.
 5. Nesmí být překročena přepravní kapacita a nosnost vozidla a vozidlo nesmí být užíváno k rychlostním zkouškám, závodům, testovacím jízdám (škola smyku, testovací polygony, jízdy v extrémních podmínkách apod.), výuce v autoškole nebo převozu nebezpečných nebo škodlivých látek a materiálů.
 6. Nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, vozidlo nesmí být používáno k placené přepravě osob nebo zboží.
 7. Klient souhlasí s tím, že na vyžádání poskytne Poskytovateli stav ujetých kilometrů na palubním počítači vozidla. Dojde-li k překročení najetých kilometrů dohodnutých ve Smlouvě (nájezdu) směrem nahoru, podléhají všechny skutečně najeté kilometry nad sjednaný nájezd poplatku za více kilometry, který je uveden ve Smlouvě. Poplatkem za více kilometry, který je uveden ve Smlouvě, budou násobeny kilometry nad sjednaný nájezd.
 8. Klient je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli, která osoba je pověřena řízením vozidla, a bezodkladně jej informovat o změnách ve vztahu k osobě pověřené řízením vozidla.
 9. Rizika a odpovědnost spojené s držením a užíváním vozidla nese Klient. Klient nese náklady na zhotovení nových klíčů/startovací karty od vozidla a nové dokumentace k vozidlu v případě jejich ztráty, zničení nebo odcizení.
 10. Zadržení, odnětí, zabrání nebo jakékoli jiné omezení dispozice s vozidlem policií, orgány veřejné správy nebo jiným oprávněným subjektem z důvodů na straně Klienta nezbavuje Klienta povinnosti platit řádně a včas nájemné a plnit jiné své povinnosti ze Smlouvy. Klient je v takových případech povinen bezodkladně informovat Poskytovatele. Klient odpovídá Poskytovateli za škodu, nemá právo ukončit Smlouvu a nevznikají mu vůči Poskytovateli žádné nároky.
 11. Klient hradí veškeré pokuty udělené (vyměřené) Policií ČR, městskou (obecní) policií a jinými orgány (např. správními orgány obcí) za řízení a provozování vozidla, nebo i v souvislosti s tím, v rozporu s příslušnými předpisy, stejně tak i jinými orgány oprávněnými k udělování sankcí mimo území ČR. Klient je rovněž povinen hradit i náklady spojené s technickými zásahy uvedených orgánů, resp. jimi pověřenými třetími osobami (např. náklady za odtah vozidla). Uvedené se týká rovněž udělených pokut a vzniku nákladů za technické zásahy mimo území ČR, nejsou-li kryty v rámci asistenční služby nebo pojistného. Tato povinnost klienta uhradit pokutu a náklady za technický zásah platí i tehdy, pokud by dle zákona toto byl povinen hradit vlastník či provozovatel vozidla.
 12. Klient je povinen ihned oznámit poskytovateli poškození nebo ztrátu jakékoliv části dokumentace k vozidlu, klíčů od vozidla, servisní knížky, osvědčení o technickém průkazu, dálkového ovládání, registrační značky apod. Poskytovatel zajistí výměnu nebo dodání výše uvedených předmětů na náklady Klienta, ledaže je předmětná ztráta hrazena v rámci pojistného.
 13. Klient hradí veškeré náklady na palivo, kapaliny do ostřikovačů, Ad Blue v případě vznětových motorů, případně jiné provozní kapaliny.
 14. Poskytovatel je oprávněn vybavit vozidlo monitorovací a lokalizační jednotkou za účelem zjištění aktuální pozice vozidla a stavu najetých kilometrů.

7. Nájemné, jeho změny a platební podmínky

 1. Výše a složení nájemného je uvedeno Smlouvě. Výše prvního nájemného se poměrně stanoví v závislosti na počtu dní ode dne předání vozu do konce prvního kalendářního měsíce. Obdobně se upraví poslední nájemné v závislosti na počtu dní od počátku kalendářního měsíce, v němž došlo k ukončení Smlouvy. Není-li uvedeno jinak, je splatnost faktur a jiných výzev k úhradě dlužných částek 14 dní od data vystavení nebo výzvy.
 2. Klient je povinen platit po sjednanou dobu nájmu všechny splátky včas a v dohodnuté výši a poukazovat platby na účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
 3. Povinnost platit nájemné vzniká Klientovi dnem převzetí vozidla, resp. dnem, kdy měl klient vozidlo převzít, avšak tak neučinil z důvodu na jeho straně, do nájmu a trvá po celou dobu účinnosti Smlouvy. Pokud Klient užívá vozidlo po skončení účinnosti Smlouvy, hradí za každý den 1/30 ve Smlouvě sjednaného nájmu, není-li uvedeno v Podmínkách jinak.
 4. Kromě sjednaného měsíčního nájemného je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi poplatky za služby vykonávané na žádost Klienta mimo rozsah služeb sjednaný ve Smlouvě, jakož i náklady s tím související. Výše poplatků se liší a bude Poskytovatelem vypočtena v závislosti na charakteru a rozsahu služeb poskytovaných v jednotlivých případech.
 5. Není-li dohodnut jiný způsob placení, je Klient povinen platit veškeré částky na základě faktur bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Datum, kdy je platba připsána na účet Poskytovatele, je považováno za datum, kdy byla platba Klientem uhrazena.
 6. Klient není oprávněn zadržovat nebo odkládat plnění svých splatných dluhů vůči Poskytovateli, provádět jakékoliv srážky, odpočty či vyrovnání při jejich plnění či provádět jednostranné započtení proti závazkům Poskytovatele.
 7. Nájemné je hrazeno včetně daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena v souladu s platnou a účinnou zákonnou úpravou platnou ke dni fakturace.
 8. Změnit výši nájemného (provést rekalkulaci) je Poskytovatel oprávněn provést jednostranně v těchto případech:
  • Pokud Poskytovatel schválí žádost klienta o další příslušenství, vybavení nebo doplňky k vozidlu a jejich případnou instalaci do vozidla a uhradí pořizovací cenu těchto předmětů a náklady jejich instalace. Poskytovatel následně stanoví nové měsíční nájemné.
  • Kdy rozdíl mezi předpokládaným a skutečným počtem ujetých kilometrů za kalendářní čtvrtletí přesáhne hodnotu jednonásobku měsíčního počtu kilometrů uvedeného ve Smlouvě.
  • Dojde-li v průběhu trvání Smlouvy ke změnám týkajícím se zejména zákonného pojištění, nebo pokud jsou zavedeny nové druhy povinného pojištění spojené s vlastnictvím nebo provozem vozidla.
  • Pokud se změní výše daní a poplatků spojených s vlastnictvím nebo provozem vozidla nebo budou zavedeny nové daně a poplatky.
  • Pokud pojistitel změní pro poskytovatele výši pojistného na havarijní pojištění vozidel nebo pojištění odpovědnosti z provozování vozidla.
  • Pokud budou zjištěny a doloženy systematické abnormality v užívání vozidla, které způsobují nebo mohou způsobit předčasné nebo zvýšené opotřebení vozidla nebo jeho poškození a nutnost údržby, opravy nebo výměny jeho částí nebo pneumatik.
 9. Měsíční nájemné v nové výši je klientovi účtováno vždy od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po rekalkulaci.
 10. Klient má právo odmítnout změnu nájemného do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna nájemného oznámena, v takovém případě končí účinnost Smlouvy dnem doručení odmítnutí změny nájemného.

8. Pojištění vozidla při odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

 1. V rámci full service package sjednaného v rámci Smlouvyje obsaženo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb., a prokazované "zelenou kartou". Pojištění bude vždy zajištěno Poskytovatelem nebo vlastníkem vozidla prostřednictvím pojistitele dle jejich výběru. Pojistné hradí Poskytovatel a je zahrnuto do nájemného. Poskytovatel nebo vlastník vozidla je oprávněn změnit pojistitele vozidla nebo s ním sjednat změnu všeobecných pojistných podmínek a smluvních podmínek. O tom poskytovatel vyrozumí Klienta.
 2. Klient je povinen v případě pojistné události bezodkladně nahlásit Poskytovateli prostřednictvím kontaktů a způsobem stanoveným v driver setu předpokládaný rozsah škody a okolnosti pojistné události, a v případech stanovených právními předpisy též policii, každou pojistnou událost a postupovat podle jeho pokynů, dále také pojistiteli vozidla.
 3. Pokud je v souvislosti s provozem vozidla způsobena újma, která není kryta pojištěním nebo poskytnutým pojistným plněním, a z toho plynoucí nároky budou uplatněny u Poskytovatele nebo u vlastníka vozidla, je Klient povinen bezodkladně od vyrozumění Poskytovatele řádně uspokojit ty, kdo takové nároky u poskytovatele uplatnili. Pokud Klient tyto nároky neuspokojí bez zbytečného odkladu, co mu budou Poskytovatelem oznámeny, je Poskytovatel oprávněn uspokojit je i bez souhlasu Klienta nebo proti jeho vůli sám a má vůči Klientovi nárok na náhradu toho, co plnil na uspokojení těchto nároků a souvisejících nákladů.
 4. Klient je povinen plnit povinnosti uložené pojištěnému dle zák. č. 168/1999 Sb., a podle těchto Podmínek a smluvních pojistných podmínek pojištění stanovených příslušným pojistitelem, se kterými je Klient povinen se seznámit.
 5. Veškeré škody, které nejsou kryty nebo jsou kryty jen částečně sjednaným pojištěním, hradí v plné výši Klient. Klient odpovídá za veškeré škody vzniklé užíváním vozidla v zemích, na které se nevztahuje územní platnost pojistné smlouvy.
 6. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost při vyřizování pojistné události.
 7. V případě pojistné události je povinen Klient zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nezbytné k zajištění pojistného plnění a poskytnou poskytovateli veškerou součinnost při jejím řešení, včetně doložení všech potřebných dokumentů k úspěšné likvidaci pojistné události.

9. Havarijní pojištění

 1. V rámci full service package sjednaného v rámci Smlouvy je obsaženo i pojištění vozidla pro případ poškození, zničení a odcizení (dále jen "havarijní pojištění"), které uzavírá s pojistitelem Poskytovatel. Územní platnost havarijního pojištění včetně výše spoluúčasti Klienta na každé pojistné události je stanovena v pojistných podmínkách. Klient odpovídá za veškeré škody vzniklé užíváním vozidla v zemích, na které se nevztahuje územní platnost pojistné smlouvy. Pojistné hradí Poskytovatel a je zahrnuto do nájemného. Poskytovatel nebo vlastník vozidla je oprávněn změnit pojistitele vozidla nebo s ním sjednat změnu všeobecných pojistných podmínek a smluvních podmínek. O tom poskytovatel vyrozumí Klienta.
 2. Škody, které nejsou kryty zcela nebo vůbec dle pojistných podmínek havarijního pojištění hradí Klient do výše rozdílu mezi plněním a vyčíslenou škodou.
 3. Klient nese veškeré náklady za opravu vozidla (náklady na uvedení vozidla do původního stavu), i kdyby pojistné plnění poskytnuté Pojistitelem bylo nižší, než činí tyto náklady, nebo dokonce nebylo poskytnuto žádné).
 4. Podmínky výluk havarijního pojištění, tj. situací, na které se havarijní pojištění nevztahuje, obsahují příslušné pojistné podmínky havarijního pojištění, se kterými je Klient povinen se seznámit.
 5. Klient bere na vědomí, že pojistné plnění může být ze strany pojistitele sníženo nebo úplně odepřeno zejména:
  • V případě porušení povinnosti Klienta bez zbytečného odkladu nahlásit pojistnou událost Poskytovateli (popř. dle pokynů přímo pojistiteli), když tímto opožděným nahlášením došlo ke zvýšení rozsahu škody.
  • Jestliže Klient nepravdivě nebo neúplně uvede podstatné skutečnosti, týkající se vzniku nároků na pojistné plnění nebo jeho výši.
  • Pokud v době škodní události řídila vozidlo osoba pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebo např. léky s vyznačeným zákazem řízení motorového vozidla).
  • Jestliže řidič vozidla hrubě porušil dopravní předpisy.
  • Pokud došlo k poškození nebo zničení vozidla v příčinné souvislosti s jeho technickým stavem.
 6. Při odstraňování následků pojistné události je Klient povinen konzultovat veškeré postupy s Poskytovatelem a řídit se jeho pokyny. Poruší-li Klient tuto povinnost, odpovídá Poskytovateli za veškeré škody, které následkem takového jednání vzniknou.
 7. Pokud dojde k pojistné události, je Klient povinen učinit opatření, aby škoda, vzniklá s touto události nebo v souvislosti s ní, se již nezvětšovala. Klient je však povinen prokázat odůvodněnost takových opatření a uchovat poškozené části vozidla do doby jejich prohlídky zástupcem pojišťovny. Povinnost Klienta k úhradě nájemného v plné výši není vznikem pojistné události dotčena.
 8. Klient je povinen plnit své povinnosti podle těchto Podmínek a smluvních pojistných podmínek stanovených příslušným pojistitelem. Klient je povinen v době opuštění zajistit vozidlo proti odcizení jeho uzamčením a dalším mechanickým zabezpečovacím zařízením (např. uzamčením řadící páky), je-li jím vybaveno.
 9. V případě pojistné události je Klient povinen na základě pokynů Poskytovatele, vlastníka vozidla nebo pojišťovny zajistit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu přistavení vozidla k opravě.
 10. V případě poškození vozidla, které bude odstraněno opravou, je Klient povinen uhradit Poskytovateli rozdíl mezi náklady vynaloženými Poskytovatelem na opravu poškození, včetně nákladů vynaložených na činnosti související s opravou poškození, a obdrženým pojistným plněním a dále částku odpovídající sjednané spoluúčasti. Klient je povinen uhradit poskytovateli v plné výši náklady vynaložené poskytovatelem na opravu poškození vozidla v případě, že opravu poškození vozidla jakož i provedení činností souvisejících s opravou poškození vozidla podle pojistitele nelze řešit jako pojistnou událost nebo je sice lze řešit jako pojistnou událost, ale není poskytnuto pojistné plnění.
 11. Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení vozidla a jeho vybavení, které nejsou kryty podmínkami příslušné pojistné smlouvy, odpovídá Klient poskytovateli objektivně, tzn. bez ohledu na míru jeho zavinění.
 12. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost při vyřizování pojistné události, v opačném případě odpovídá za vzniklou škodu, resp. nevyplácení (krácení) pojistného plnění.
 13. V případě pojistné události je povinen Klient zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nezbytné k zajištění pojistného plnění a poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost při jejím řešení, včetně doložení všech potřebných dokumentů k úspěšné likvidaci pojistné události.

10. Výměna vozidla klientem a poskytovatelem

 1. V rámci full service package sjednaného v rámci Smlouvy umožňuje Poskytovatel Klientovi provést výměnu vozidla, a to na základě písemné žádosti Klienta, obsahující bližší specifikaci vozidla, jímž má být užívané vozidlo nahrazeno.
 2. Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné žádosti Klienta o výměnu vozidla tuto žádost posoudit a případně předložit cenovou nabídku na nájem požadovaného vozidla. V případě akceptace cenové nabídky bude výměna vozidla provedena formou sjednání dodatku ke Smlouvě.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo během trvání smlouvy vyměnit vozidlo užívané Klientem za jiné vozidlo stejné třídy a obdobné výbavy, přičemž před touto výměnou se zavazuje Poskytovatel o plánované výměně informovat Klienta ve lhůtě minimálně 15 dnů před plánovanou výměnou. V takovém případě je Klient povinen na základě pokynů Poskytovatele vrátit užívané vozidlo a převzít vozidlo jiné, které Poskytovatel nabídne. V případě, že Klient nebude souhlasit s výměnou vozidla Poskytovatelem, je povinen toto sdělt Poskytovateli do 7 dnů od obdržení návrhu na výměnu a v takovém případě má Poskytovatel právo jednostranně ukončit Smlouvu výpovědí, přičemž výpovědní doba skončí 30 dnů od doručení výpovědi Klientovi.

11. Pneuservis

 1. V rámci full service package sjednaného v rámci Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je obsažena sada letních a zimních pneumatik, výměna nových pneumatik za opotřebené v důsledku jejich běžného užívání, sezónní výměna pneumatik a skladování letních a zimních pneumatik.
 2. Výměnu pneumatik provádí Klient pouze v servisech určených Poskytovatelem.
 3. Klient je povinen dodržovat termíny výměny pneumatik v souladu s právními předpisy.
 4. Nepoužívanou sadu pneumatik Klient uskladní v servisu určeném Poskytovatelem nebo po dohodě s Poskytovatelem uskladnění zajistí Klient.
 5. Při ukončení Smlouvy je Klient povinen odevzdat Poskytovateli pneumatiky v případě, je-li skladování pneumatik zajištěno Klientem. Náklady související s pozdním odevzdáním a skladováním pneumatik hradí Klient. V případě neodevzdání pneumatik do 30 dnů po ukončení Smlouvy, je povinen Klient uhradit Poskytovateli cenu nových pneumatik.

12. Asistenční služby

 1. Pokud jsou v rámci Smlouvy sjednány asistenční služby, je jejich prostřednictvím možné krýt náklady spojené s nutnými opravami vozidla, odtažením do servisu, ubytováním, náhradní dopravou apod. v rozsahu stanoveném ve Smlouvě nebo příslušných asistenčních podmínkách obsažených v driver setu.
 2. Náklady nad rámec krytí asistenční služby hradí Klient.
 3. V případě využití asistenční služby je klient povinen postupovat dle instrukcí uvedených v informačních materiálech k této službě nebo v driver setu.
 4. Klient má povinnost se při čerpání asistenční služby prokázat servisní kartou, osvědčením o registraci vozidla (ORV) nebo dokladem totožnosti. V případě nepředložení výše uvedených dokladů je klient povinen uhradit náklady spojené s asistenční službou sám.

13. Vrácení vozidla

 1. Klient nese riziko poškození a ztráty vozidla až do okamžiku řádného předání vozidla Poskytovateli. Klient je povinen v případě zániku Smlouvy výpovědí ze strany Poskytovatele, odstoupením od Smlouvy nebo dohodou Smluvních stran podle těchto Podmínek vrátit Poskytovateli vozidlo ke dni ukončení Smlouvy, není-li Poskytovatelem stanoven jiný den, a to bez poškození a ve stavu v jakém bylo předáno klientovi s přihlédnutím k běžnému (obvyklému) opotřebení. Klient je vždy povinen vrátit vozidlo v místě a čase určeném Poskytovatelem, jinak uhradí Poskytovateli poplatky uvedené v aktuálním ceníku uvedeném na www.driveto.cz.
 2. Klient je povinen současně s vrácením vozidla předat poskytovateli veškeré klíče a doklady k vozidlu (zejména OTP, servisní knížku, driver set, zelenou kartu, doklad o vyskladnění pneumatik apod.).
 3. Klient je povinen vrátit vozidlo umyté s vyčištěným interiérem. Neumyté vozidlo je Poskytovatel oprávněn odmítnout převzít nebo je oprávněn zajistit umytí a vyčištění na náklady Klienta. Poskytovatel je před tím, než převezme vozidlo zpět, oprávněn zkontrolovat stav vozidla. Stav vozidla včetně stavu km na tachometru bude zaznamenán v protokolu o převzetí vozidla. Podpisem protokolu o převzetí vozidla Klient nebo jím pověřená osoba potvrzuje zjištěná poškození a/nebo opotřebení vozidla nad rámec běžného opotřebení. Běžné opotřebení je definováno v manuálu, jehož aktuální verze k dispozici na www.driveto.cz.
 4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout převzetí poškozeného vozidla. Klient je v takovém případě povinen zajistit na své náklady opravu poškození a hradit nájemné až do vrácení vozidla bez poškození. Poškození vozidla, které klient neodstranil, je Poskytovatel oprávněn nechat na náklady Klienta opravit. Poskytovatel posoudí opotřebení vozidla nad rámec obvyklého opotřebení a odhadne náklady na uvedení vozidla do stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat Klientovi úhradu těchto nákladů v rámci závěrečného finančního vyúčtování.
 5. Pokud Klient z jakéhokoliv důvodu bude písemně rozporovat náklady dle čl. 13.4, je Poskytovatel oprávněn zadat vyčíslení snížení hodnoty vozidla v důsledku poškození a/nebo nadměrného opotřebení znalci. Závěry znalce jsou pro Smluvní strany závazné a znalcem vyčíslené snížení hodnoty vozidla bude podkladem pro příp. zvýšení (dofakturaci) či snížení (částečné dobropisování) původně požadované částky. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku nese Smluvní strana, jejíž stanovisko nebylo správné, tj. k jejíž tíži zcela nebo zčásti vyznělo posouzení. Nebude-li možné určit správnost stanoviska, nesou Smluvní strany náklady na znalecký posudek poměrně.
 6. Pokud Klient nevrátí vozidlo včas dle pokynů Poskytovatele, Poskytovatel má právo zajistit a odebrat vozidlo Klientovi bez předchozího oznámení a na náklady Klienta (za poplatek uvedený v ceníku na www.driveto.cz), a to i proti jeho vůli. Ostatní práva Poskytovatele na náhradu škody a ostatní finanční plnění tím nejsou dotčena.
 7. Jsou-li zároveň s odebraným vozidlem zajištěny věci nikoli nepatrné hodnoty, které nelze považovat za součást či příslušenství vozidla, zajistí Poskytovatel jejich protokolární převzetí do úschovy. Poskytovatel Klienta informuje o místě úschovy, kde si Klient může uvedené věci převzít a zajistit na jeho žádost vydání těchto věcí. Nepřevezme-li si Klient tyto věci do 30 dnů po odebrání vozidla, považují se takové věci za tzv. věci opuštěné a platí, že jejich vlastník nemá zájem podržet si jejich vlastnictví. Poskytovatel má právo na náhradu nákladů v souvislosti se skladováním takových věcí.

14. Ukončení smlouvy

 1. Ukončení Smlouvy pro případ totální škody nebo odcizení vozidla
  • Při úplném zničení vozidla (totální škoda) končí Smlouva dnem, v němž Poskytovatel obdržel potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o úplném zničení vozidla, nedohodnou-li se Smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak. V případě, že Klient užívá náhradní vozidlo, je povinen náhradní vozidlo vrátit na základě pokynů Poskytovatele.
  • V případě prokázaného odcizení vozidla končí Smlouva dnem, v němž bylo Poskytovateli doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání určité osoby, odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě (neznámý pachatel), nedohodnou-li se Smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak. Uvedené platí vždy pouze v případě, že nebylo vozidlo nalezeno a vráceno Poskytovateli nebo klientovi.
  • Pojistné plnění náleží v plném rozsahu vlastníkovi vozidla.
  • Došlo-li k totální škodě na vozidle, je Klient povinen po dohodě s Poskytovatelem co nejdříve zajistit bezpečné uložení havarovaného vozidla na místě určeném Poskytovatelem nebo pojišťovnou. V případě porušení této povinnosti odpovídá Klient poskytovateli objektivně za vzniklou škodu a související náklady (např. odtah, uložení atp.), nejsou-li hrazeny v rámci pojištění vozidla.
  • Poskytovatel je oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení všech škod a nároků (např. parkovné, odtah vraku, apod.), pokud nejsou kryty pojistným plněním, a vznikly v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy z důvodu totální škody, a to i v době či v případě, kdy pojistitel nevyplatil pojistné plnění nebo nerozhodl o výplatě pojistného plnění a ceně využitelných zbytků vozidla.
  • V případě zániku Smlouvy z důvodu totální škody nebo odcizení je Klient povinen zaplatit Poskytovateli zejména: a) nájemné do dne ukončení Smlouvy, b) odměnu za čerpané služby, smluvní pokuty, úrok z prodlení, výdaje vynaložené Poskytovatelem v souvislosti se zajištěním vozidla., c) pojistitelem strženou spoluúčast na pojistné události a dále případné nelikvidní položky stanovené pojistitelem.
 2. Ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením
  • Klient je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět doručením podepsané písemné výpovědi Smlouvy poskytovateli do sídla Poskytovatele nebo elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Výpovědní lhůta 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi Poskytovateli.
  • Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v následujících případech:
   1. došlo k přemístění sídla nebo trvalého bydliště Klienta mimo území ČR,
   2. klient má nebo získá omezenou svéprávnost,
   3. klient neplní nebo přestane plnit povinnosti podle pojistné smlouvy, podmínky zabezpečení vozidla proti odcizení,
   4. bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 30 dnů.
   V případech uvedených pod písm. a) až d) zaniká Smlouva dnem doručení písemné výpovědi klientovi, resp. dnem uvedeným v písemné výpovědi nebo uplynutím výpovědní lhůty. V případě elektronického doručování nastávají účinky doručení výpovědi dnem odeslání výpovědi na e-mail uvedený pro komunikaci ve smlouvě.
  • Poskytovatel má možnost vzít výpověď smlouvy zpět, a to do dne vrácení vozidla poskytovateli.
  • Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu jakéhokoliv podstatného nebo opakovaného porušení povinnosti Klientem, která je uvedena v těchto Podmínkách, zejména však:
   1. pokud je Klient v prodlení delším než 15 dnů s úhradou splátky nájemného nebo jeho části nebo jiné platby na základě Smlouvy,
   2. pokud Klient užívá vozidlo v rozporu s účelem užívání dohodnutým ve Smlouvě a těchto Podmínkách,
   3. pokud bylo vůči Klientovi vydáno usnesení o úpadku nebo došlo k zamítnutí insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Klienta,
   4. pokud Klient neuhradí startovací poplatek do 15 dnů po jeho splatnosti.
   V těchto případech zaniká Smlouva dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy Klientovi. V případě elektronického doručování nastávají účinky doručení odstoupení dnem odeslání odstoupení na e-mail Klienta uvedený pro komunikaci ve Smlouvě.
  • Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud Klient nepřevezme vozidlo ve čase nebo dodatečné lhůtě stanovené Poskytovatelem.
  • Odstoupení od Smlouvy je vždy s účinností ex nunc, tedy nevrací se plnění již poskytnuté Smluvními stranami.
 3. Ukončení Smlouvy na základě dohody
  • Smlouvu je možné dohodou Smluvních stran kdykoliv ukončit.
 4. Společná ujednání
  • Nevrátí-li klient vozidlo k poslednímu dni trvání Smlouvy, má Poskytovatel nárok na poplatek za užívání vozidla ve výši 2/30 měsíčního nájemného za každý den užívání vozidla za dobu ode dne, kdy měl Klient vozidlo vrátit do dne skutečného vrácení vozidla Poskytovateli.

15. Závěrečné finanční vyúčtování

 1. K datu ukončení Smlouvy provede Poskytovatel za podmínek stanovených v těchto Podmínkách závěrečné finanční vyúčtování vzájemných závazků a pohledávek obou Smluvních stran.
 2. Při ukončení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Klientovi:
  • nájemné do dne ukončení Smlouvy,
  • užívání vozidla dle čl. 14.4.,
  • náklady spojené s odebráním a přepravou vozidla,
  • příslušenství všech pohledávek jakožto i jiné oprávněné náhrady škod či pohledávky spojené s ukončením Smlouvy,
  • náklady za vymáhání dlužných částek a/nebo dokladů k vozidlu soudní i mimosoudní cestou,
  • náklady za opravu vozidla včetně případného převozu (odtahu) do servisu, je-li vrácené či odebrané vozidlo poškozené nebo v technickém stavu, který neodpovídá běžnému opotřebení, pokud již nejsou hrazeny v rámci sjednaného pojištění,
  • náklady za opravu vozidla uhrazené Poskytovatelem za klienta, který vozidlo předal k opravě, ale opravu neuhradil a servis uplatnil zadržovací právo k vozidlu, a náklady za převoz (odtah) vozidla ze servisudo sídla Poskytovatele,
  • náklady za vystavení duplikátů (náhradních) dokladů k vozidlu a klíčů i se zámky od uzamykatelných částí vozidla a spínací skříňky vozidla, pokud tyto doklady a klíče nebudou Klientem vráceny zároveň s vozidlem, stejně jako veškerých dalších dokumentů a podkladů předaných Klientovi Poskytovatelem a Klientem nevrácených zpět Poskytovateli,
  • náklady za zajištění Klientem neprovedené technické kontroly vozidla,
  • náklady za zajištění Klientem neprovedené garanční prohlídky vozidla,
  • náklady za vypracování znaleckého posudku dle Smlouvy,
  • smluvní pokuty a úroky z prodlení dle Podmínek,
  • platbu za překročení nájezdu sjednaného rozsahu kilometrů,
  • jakékoliv jiné platby dle Smlouvy.
 3. Závěrečné finanční vyúčtování vyhotoví Poskytovatel ihned poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky zahrnované do vyúčtování dle těchto Podmínek.
 4. Klient je povinen zaplatit Poskytovateli vyčíslené pohledávky ve lhůtě stanovené v závěrečném finančním vyúčtování, případně na příslušné faktuře.
 5. V případě úmrtí Klienta, který je fyzickou osobou, smlouva končí ke dni, ve kterém bylo Poskytovateli prokazatelně a písemně oznámeno, že Klient zemřel, ledaže se Poskytovatel dohodne s jeho zřejmým (pravděpodobným) dědicem (jedním z dědiců) na převzetí práv a závazků ze Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy z důvodu úmrtí klienta, musí být předmětné vozidlo vráceno Poskytovateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení Smlouvy, v opačném případě je Poskytovatel oprávněn přistoupit k odebrání vozidla.

16. Smluvní pokuty a náhrada škody

 1. Jestliže Klient nepřevezme vozidlo dle těchto Podmínek a Smlouvy do 30 dnů po termínu stanoveném Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn vůči Klientovi uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč s DPH.
 2. Jestliže Klient neuhradí startovací poplatek do 30 dnů po jeho splatnosti, je Poskytovatel oprávněn vůči Klientovi uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč s DPH.
 3. Ve vozidle je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn vůči Klientovi uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč s DPH a náhradu škody (zejména náklady na vyčištění vozidla).
 4. V případě, že Klient nevrátí v souladu s těmito Podmínkami společně s vrácením (odevzdáním) vozidla veškeré klíče a doklady k vozidlu (zejména OTP, servisní knížku, zelenou kartu), je Poskytovatel oprávněn uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč s DPH za každý chybějící klíč nebo doklad, přičemž nárok na náhradu škody v plné výši tímto není dotčen.
 5. Není-li jakýkoliv peněžitý dluh Klienta uhrazen řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 6. Poskytovatel má vždy vůči Klientovi vedle smluvní pokuty vždy právo na náhradu škody v plné výši.
 7. Poskytovatel je oprávněn klientovi účtovat poplatek ve výši 500 Kč s DPH za každou upomínku související s dluhem Klienta dle Smlouvy a těchto Podmínek.

17. Osobní údaje

 1. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou obsaženy v dokumentu "Pravidla nakládání s osobními údaji Driveto s.r.o.", který je k dispozici na www.driveto.cz.

18. Změny údajů a doručování

 1. Klient je povinen ohlásit Poskytovateli změnu identifikačních údajů, zejména změnu jména, obchodní firmy, sídla, místa podnikání, pobytu, e-mailové adresy, telefonního čísla apod., bez zbytečného odkladu.
 2. Smluvní strany se dohodly na tom, že komunikace mezi nimi může být vedena i prostřednictvím elektronické pošty, tj. e-mailů uvedených ve Smlouvě. V takovém případě se považuje písemnost odeslaná prostřednictvím e-mailu za doručenou druhé Smluvní straně dnem jejího odeslání. V případě komunikace Klienta s Poskytovatelem prostřednictvím e-mailu a při pochybnostech poskytovatele o totožnosti klienta má Poskytovatel právo požádat Klienta o prokázání totožnosti, resp. jeho ověření jiným způsobem (např. telefonicky, prostřednictvím písemné zásilky).
 3. Pokud se Klient rozhodne využívat komunikaci s poskytovatelem elektronickou formou, veškeré hmotněprávní jednání Klienta je Klient povinen vlastnoručně podepsat a přiložit jako naskenovaný dokument - přílohu v rámci odesílaného e-mailu, přičemž v opačném případě Poskytovatel není povinen akceptovat takovou komunikaci ze strany Klienta a přikládat mu jakéhokoliv významu a právních účinků.
 4. Klient je povinen na veškeré korespondenci týkající se uzavřené Smlouvy uvádět číslo Smlouvy, je-li ve Smlouvě uvedeno.

19. Závěrečná ustanovení

 1. Klient se zavazuje, že bude Poskytovatele včas informovat o tom, že je na jeho majetek veden výkon rozhodnutí nebo konkurzní či vyrovnávací řízení nebo že hrozí nebezpečí, že takovýto návrh bude podán. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
 2. Je-li Klient podnikatel, vylučují tímto Smluvní strany aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
 3. Smluvní strany se dohodly na tom, že promlčecí doba veškerých práv vzniklých Poskytovateli ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, činí 10 let.
 4. K řešení jakýchkoliv sporů dle této Smlouvy je dohodou Smluvních stran určen obecný soud Poskytovatele.
 5. Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn k mimosoudnímu řešení případných sporů ze Smlouvy vzniklých prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran formou písemných dodatků.
 7. Smlouva je platná podpisem Smlouvy oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dle čl. 4.1 Podmínek.
 8. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku ze Smlouvy nebo celou Smlouvu třetí osobě.
 9. Klient výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a zavazuje se plnit své povinnosti ze Smlouvy i tehdy, stane-li se pro něj plnění v důsledku změny okolností obtížnějším, bez ohledu na to, o jak podstatnou změnu se bude jednat.
 10. Poskytovatel je oprávněn Podmínky kdykoliv změnit. O takové změně informuje Poskytovatel Klienta e-mailem nejméně 15 dnů před účinností změny. Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu s výpovědní lhůtou 30 dnů do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna Podmínek oznámena.
 11. V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a Smlouvy má ustanovení Smlouvy přednost.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné od 27. 8. 2020 do 18. 4. 2023.

1 000 Kč sleva pro vás

Zavřít