Všeobecné obchodní podmínky webových stránek www.driveto.cz

Driveto s.r.o.
se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8
identifikační číslo: 047 65 516
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37193, (dále jen „Společnost“)

Verze platná ode dne: 1. 10. 2017

1. Základní ustanovení

 1. Níže uvedené obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují vztahy mezi uživateli webových stránek www.driveto.cz (dále jen „Portál“), jakož i podmínky pro přístup a jejich užití, který provozuje obchodní společnost Driveto s.r.o., IČO: 047 65 516, se sídlem na adrese Praha 8, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 37193 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“) a dále pro zprostředkování nabídky služeb uvedených v rámci Portálu.
 2. Záležitosti neupravené v těchto VOP, pokud si je smluvní strany nedohodly zvlášť jinak, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „Občanský zákoník“) a ustanoveními ostatních obecně závazných právních norem. V případě rozporu mezi dílčí dohodou smluvních stran a ustanoveními těchto VOP, má přednost dílčí dohoda smluvních stran, pokud byla uzavřena písemně nebo e-mailovou formou. Pro vyloučení pochybností k ústně dohodnutým ujednáním se nepřihlíží.

2. Vymezení pojmů

 1. Portálem“ se rozumí webové rozhraní, které je běžnému uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.driveto.cz. Toto rozhraní je způsobilé ke shromažďování poptávek uživatelů a jednotlivých partnerů Provozovatele a ke srovnání nabídek v oblasti operativních leasingů na motorová vozidla a dalších souvisejících služeb.
 2. Provozovatelem“ se rozumí obchodní společnost Driveto s.r.o., IČO: 047 65 516, se sídlem na adrese Praha 8, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 37193 vedenou u Městského soudu v Praze, která provozuje a spravuje Portál, a která prostřednictvím Portálu vyvíjí činnost za účelem zprostředkování služby mezi Partnerem a Uživatelem.
 3. Uživatelem“ se rozumí jakýkoli návštěvník Portálu, který má zájem využívat možností Portálu a který se v souladu s těmito VOP rozhodne využívat služeb nebo možností Portálu za účelem poptávky v oblasti operativních leasingů na motorová vozidla a dalších souvisejících služeb.
 4. Partnerem“ se rozumí obchodní partner Provozovatele, který na základě smlouvy uzavřené mezi jím a Provozovatelem využívá možností a služeb Portálu k získávání obchodních zakázek a kontaktů na Uživatele zejména za účelem představení předběžné nabídky svých služeb v oblasti poskytování operativního leasingu na motorová vozidla, případně jiných souvisejících služeb.
 5. Službou“ se rozumí služba poskytovaná Partnerem nabízená neuzavřenému okruhu Uživatelů, která spočívá v poskytnutí operativního leasingu na motorová vozidla a/nebo souvisejících služeb Uživateli, a to prostřednictvím Portálu.
 6. Nabídkou Služeb“ se rozumí orientační nabídka Služeb poskytovaných Partnery, která je zveřejněná na Portálu. Pro vyloučení pochybností Nabídka služeb v rámci Portálu není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.
 7. Poptávkou“ se rozumí strukturovaný požadavek Uživatele vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem obdržení informací nebo Předběžné nabídky ohledně Služby. Uživatel Poptávku vytváří v rámci Portálu prostřednictvím tlačítka „Odeslat poptávku“, případně jiným tlačítkem či odkazem s obdobným významem (dojde-li v budoucnu k editaci Portálu).
 8. Předběžnou nabídkou“ se rozumí osobní, telefonický či písemný kontakt (včetně prostředků elektronické komunikace) ze strany Partnera vůči Uživateli za účelem získání bližších informací o potřebách Uživatele a případné následné upřesnění, doplnění či jiné představení nabídky Partnera vůči Uživateli.
 9. Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavíraná mezi Uživatelem a Partnerem, která byla zprostředkována Provozovatelem prostřednictvím Portálu, jejímž předmětem je poskytnutí Služby Partnerem Uživateli.

3. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel prostřednictvím Portálu umožňuje Partnerům nabízení Služeb třetím osobám, tj. Uživatelům. K této činnosti disponuje Provozovatel příslušným zmocněním od každého z Partnerů tak, aby za něho mohl činit veškerá jednání vůči Uživatelům v souladu s informacemi uvedenými v Portálu a těmito VOP.
 2. Provozovatel v rámci své podnikatelské činnosti vyvíjí činnost k tomu, aby Uživatelé měli možnost prostřednictvím Portálu uzavírat s Partnery Smlouvy, jejíchž předmětem je poskytnutí Služeb Uživateli ze strany Partnera, a to v souladu s těmito VOP.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může kdykoli odmítnout zajištění uzavření Smlouvy zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo tyto VOP.
 4. Ustanovení VOP jsou neomezeně přístupná na internetových stránkách Společnosti na adrese https://www.driveto.cz/obchodni-podminky/. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, v případě rozporu mezi českým zněním a jakýmkoli překladem, má přednost české znění.

4. Obecné ujednání o použítí portálu

 1. Použití Portálu je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (náklady na internetové připojení aj.).
 2. Provozovatel na Portálu zpřístupňuje Uživatelům Nabídku Služeb Partnerů, a to včetně cen jednotlivých variant nabízených operativních leasingů. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v jakékoli Nabídce Služeb, ani jiných informací sdělených mu ze strany Partnerů. Ceny uvedené v rámci Nabídky Služeb nejsou právně závazné a mohou se měnit. Provozovatel je oprávněn ceny kdykoli jednostranně změnit, a to zejména na pokyn Partnera.
 3. Učiněním Poptávky, tj. stisknutím tlačítka „Odeslat poptávku“, případně jiného relevantní tlačítka v rámci Portálu, Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP v účinném znění, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto VOP jsou závazné pro každého Uživatele užívajícího Portál. Odchylná ustanovení od těchto VOP lze sjednat pouze písemnou dohodou (včetně e-mailu) mezi Provozovatelem a konkrétním Uživatelem. Provozovatel si však vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit.
 4. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Partnerem a Uživatelem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s uzavřenou Smlouvou, jejím plněním nebo jednáními předcházejícími uzavření Smlouvy. Nabídky Služeb Partnerů na Portálu nejsou nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 Občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 Občanského zákoníku. Na základě zveřejněných Nabídek Služeb na Portálu nevzniká Uživateli jakýkoli nárok na uzavření Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že údaje uvedené na Portálu mají pouze informativní charakter.
 5. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál, zejména z důvodu neoprávněného nebo jinak závadného užívání Portál, ale je tak oprávněn učinit z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
 6. Uživatel odpovídá za veškerou škodu vzniklou jeho neoprávněným užitím a/nebo zásahem do Portálu, případně jeho technických částí (včetně zdrojového kódu).
 7. Vzhledem k tomu, že Provozovatel nikdy není smluvní stranou Smlouvy, Uživatel vždy uplatňuje svá práva z uzavřené Smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady u Partnera.

5. Pravidla užívání portálu

 1. Uživatel se zavazuje, že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Dále Uživatel prohlašuje, že nebude vkládat v rámci diskuzních fór či jinde v rámci Portálu reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní e-maily, internetové odkazy atp.
 2. Uživatel učiněním Poptávky, tj. stisknutím tlačítka „Odeslat poptávku“, případně jiného relevantní tlačítka v rámci Portálu, vyjadřuje mimo jiné svůj zájem o navázání spolupráce s Partnerem s cílem uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Partnerem. Vytvořená Poptávka je nezávazná. Poptávka Uživatele zůstává pro ostatní Uživatele po celou dobu využívání Portálu anonymní.
 3. Provozovatel je po obdržení Poptávky oprávněn Poptávku vyhodnotit prostřednictvím kritérií dodaných Partnerem, případně svých vlastních, včetně prověření Uživatele a jeho bonity, a buďto Poptávku jednostranně zamítnout nebo dále postoupit Partnerovi za tím účelem, aby Partner zaslal Uživateli vyjádření k Poptávce s žádostí o další informace k jeho osobě, Předběžnou nabídku Služby nebo učinil jiné kroky směřující k uzavření Smlouvy. Provozovatel je v této souvislosti pověřen Partnerem mj. ke kompletaci všech potřebných dokumentů, které jsou potřeba k uzavření Smlouvy.
 4. V případě, že Provozovatel Poptávku nezamítne, bude Uživatel v rámci Portálu na základě jím vytvořené Poptávky a souhlasu s VOP kontaktován Partnerem. S tímto postupem Uživatel vyslovuje výslovný souhlas. Uživatel současně vyslovuje souhlas i s tím, že v případě telefonického kontaktu s Partnerem nebo operátorem Provozovatele, může být tento hovor nahráván.
 5. Uživatel učiněním Poptávky souhlasí se skutečností, že jím zadané údaje včetně osobních údajů budou Provozovatelem poskytnuty Partnerům, a to těm, kteří byli uvedeni u konkrétních Nabídek, na kterou Uživatel reagoval učiněním Poptávky. Vždy však tyto údaje budou použity přiměřeně za účelem dosažení účelu jejich zpracování, tj. zprostředkování možnosti uzavřít Smlouvu nebo získání informací pro Uživatele ze strany Partnera ohledně možnosti uzavřít Smlouvu dle Uživatelem vybraných preferencí.
 6. Pro vyloučení pochybností Provozovatel není poskytovatelem Služeb ve vztahu k Uživatelům.
 7. Provozovatel může Partnera zastupovat ve všech věcech souvisejících s přípravou a uzavřením Smlouvy, a to včetně veškerého zpracování nutné administrativní agendy, která směřuje k úspěšnému uzavření Smlouvy.
 8. Uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Partnerem se neřídí těmito VOP, ale výhradně ujednáními samotné Smlouvy.

6. Odpovědnost za škodu

 1. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Portálu, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Portálu. Provozovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:
  1. Portál bude dostupný nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu; a
  2. jakékoli Služby sjednané nebo jinak využité prostřednictvím Portálu budou poskytovány bez chyb.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje ohledně fungování Portálu žádné záruky, a že je srozuměn s možností nefunkčnosti Portálu. Uživatel tímto výslovně výše specifikované riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na své straně v souvislosti s přístupem a užíváním Portálu.
 3. Provozovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která mu vznikne v souvislosti s používáním Portálu.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jeho určením.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Provozovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 2. Učiněním Poptávky uděluje Uživatel Provozovateli jako správci v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen “ZoOÚ”) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle VOP, za účelem identifikace Uživatele při užívání Portálu a služeb na něm nabízených a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Provozovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané prostřednictvím Poptávky či jinou formou vzájemné komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem. Tím není dotčena povinnost Provozovatele poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.
 3. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s ZoOÚ. Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, tj. zejména nikoli však pouze titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
 4. Pokud Uživatel vyjádřil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Provozovatel v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti informovat Uživatele formou reklamních sdělení o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech třetích osob, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 5. Zpracováním Osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě příslušného Partnera a jiných případných přímých dodavatelů a dále případně též subjektů a institucí ověřujících bonitu lidí nebudou Osobní údaje Provozovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány mimo jiné za účelem jejich sdílení s Partnery, popř. pro účely zajištění komunikace mezi Uživatelem a Partnerem, a případně též pro ověření dostatečné bonity Uživatele.
 7. V případě, že Uživatel vysloví nesouhlas s předáním údajů Partnerovi nebo jej vezme zpět, nemůže Provozovatel Uživateli prostřednictvím Portálu zprostředkovávat možnost k uzavření Smlouvy a má právo přístup na Portál nebo využití nabízených Služeb Uživateli odepřít.
 8. Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu neurčitou, nebo po dobu nejdelší možnou dle obecně závazných právních předpisů. IP adresa Uživatele je uchovávána nejvýše na dobu nezbytnou pro vyhodnocení a zajištění zabezpečení Portálu driveto.cz a na něm poskytovaných Služeb. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo i v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje subjektu, který přestane být Uživatelem (např. v důsledku zrušení účtu), jsou nejdéle po uplynutí výše uvedené lhůty trvale odstraněny. Provozovatel si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání Portálu za účelem zlepšení provozu Portálu.
 9. Každý Uživatel má právo požádat Provozovatele o poskytnutí informace o zpracování jeho Osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu poskytnuta. Za poskytnutí informace je Provozovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu jeho sídla nebo e-mailovým oznámením na adresu uvedenou v rámci Portálu.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zprostředkovatel není ve vztahu k Uživatelům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Pro vyloučení všech pochybností platí, že Uživatel není oprávněn postoupit práva nebo povinnosti vzniklé v souvislosti s užíváním Portálu či v souvislosti s Předběžnou nabídkou, kterou Uživatel obdržel od Partnera Provozovatele na jinou osobu.

9. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou a VOP musí být vždy doručována písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní adresy Provozovatele jsou uvedeny na Portálu.
 2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Znění VOP může zprostředkovatel měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění VOP je vždy umístěno na Portálu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 2. Provozovatel prohlašuje, že pokud bude prostřednictvím Portálu provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro Partnery, jakožto zastoupené ve smyslu § 37 a násl. zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, pak bude mít k takové činnosti veškerá potřebná oprávnění.
 3. Pokud vztah související s užitím Portálu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah se řídí právním řádem České republiky.
 4. Případné odstoupení od Smluv uzavřených mezi Uživatelem a Partnerem se řídí samotnou Smlouvou, popř. Občanským zákoníkem.
 5. Veškeré smlouvy a dokumenty související s užíváním Portálu včetně VOP jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, u které je možno podávat příslušné podněty k šetření.
 7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.
 8. Kontaktní údaje Provozovatele jsou uvedeny v záhlaví těchto VOP.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné od 1. 10. 2017.

1 000 Kč sleva pro vás

Zavřít